Herunder finder du ODM's høringssvar.  Yderligere høringssvar fra tidligere år følger snarest - mangler du dem her og nu, så kontakt os

 

2018

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer over forslag til lov om ændring af naturbeskyttelesloven - nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land. 

2017

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedr.  ”Udkast til lov om gennemførelse af 2. protokol af 26. marts 1999 til UNESCO-konventionen af 14. marts 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt” 

Høringssvar vedr. ”Høring over L 148 - forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvmæssige samlinger)”

2016

Bemærkning vedr. forslag fra EU kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarven i 2018

2015

Høring over udkast til forslag til lov om maritim planlægning (havplanloven)

Uopfordret høringssvar vedr. forslag om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen om fonde m.v.)

2014

Høring af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedr. "Udkast til vejledning om statsanerkendelse"

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedr. ”Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker”

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedr. ”Forslag til lov om dansk turisme”

2013

Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedrørende de statslige vandplaner og kulturhistoriske interesser

Høring om Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek (udvidelse af visitationsadgang til visse statslige kulturinstitutioner)

Høring over udkast til bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Høringssvar vedr. ”Bekendtgørelse om museer m.v.”

Høringssvar vedr. ”Bekendtgørelse om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet"

Høring af udkast til bekendtgørelse om visningsvederlag

2012

Høring over forslag om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) Dok. nr. 1398806

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler - fusion mellem Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg. Dok. nr. 1407427, dateret d. 4. juli 2012  

Kommentarer til Kulturstyrelsens brev om ”Fremtidig varetagelse af den arkæologiske virksomhed”, dateret d. 24. april 2012

2011

Høring over Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

Bemærkninger til Europa-Kommissionens henstilling af 27.10.2011 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

Høringssvar på engelsk vedr. Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works CO;(2011)289 final

Høringssvar vedr. 2. høring af forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

2010

Høring: Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår forsvarets aktiviteter

Høringssvar vedr. kvalitetsmærkningsordningen i DTA

Høringssvar vedr. ”Udkast til ny bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker”

Høringssvar vedr. ”Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet”

Nyt fra ODM

Tilmeld dig ODM's nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt på museumsområdet.

Læs nyheder fra ODM