Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende udfordringer, hvor museet vil øge antallet af gæster ved at tilbyde overraskende udstillinger og oplevelser på et forskningsbaseret grundlag.

Den nyoprettede enhed og chefstilling er tilknyttet Nationalmuseets nye afdeling Forskning, Samling og Bevaring. Afdelingen arbejder med forsknings-, samlings- og bevaringsopgaver med henblik på, med udgangspunkt i museets rige samlinger, at skabe enestående forskning og tilbyde ny viden til rådighed for museets besøgssteder. Nationalmuseet vil øge danskernes viden om dansk kulturhistorie fra oldtid til nutid i samspillet med den omgivende verden og arbejder med at tage vare på museets meget omfattende samlinger og deres bevaring. Afdelingen udfører en lang række forsknings- og konserveringsopgaver for eksterne kunder og samarbejdspartnere samt antikvarisk arbejde (danefæbehandling, kirkekonsulentarbejde mv.) og anden museumsfaglig bistand. Afdelingen har ca. 200 medarbejdere fordelt på 7 enheder.

Arbejdsområde

Samlingsenheden skal i de kommende år arbejde med nogle store projekter med øget behov for koordinering og finansiering: Flytning af museets genstande til museets nye fællesmagasin med Det Kongelige Bibliotek i Vinge ved Frederiksund, overgang til et nyt, fællesmusealt registreringssystem (SARA) samt løbende digitalisering og tilgængeliggørelse af samlingerne. Samlingsenheden har an-svar for registrering af samlingerne og for museets arkiver og biblioteker.

Den nye chef skal i fællesskab med afdelingens chefgruppe og vicedirektør og i samarbejde med medarbejderne og museets øvrige enheder, udvikle museets samlinger på kort og lang sigt, så de kan imødekomme både eksterne og interne brugeres behov. Det vil sige stille samlingerne til rådighed for primært udstillinger, forskning, studiebesøg og udlån. Nationalmuseet søger en chef, der har lyst til den ledelsesmæssige udfordring, der ligger i at planlægge og koordinere de mangfoldige arbejdsopgaver med henblik på at sikre gode løsninger og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samtidig med at der er blik for en effektiv udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer.

Chefen for enheden Samlinger har det overordnede ansvar for:

 • Personaleledelse af enhedens 12 faste medarbejdere. Hertil komme et skiftende antal projektansatte, praktikanter, studentermedhjælpere (i øjeblikket 15 medarbejdere) og frivillige (i øjeblikket 8 frivillige).
 • Faglig og administrativ ledelse af enheden, herunder budgetansvar og sammen med afdelingens chefgruppe at fastlægge afdelingens overordnede udvikling, herunder udarbejde handlingsplaner for Forskning, Samling og Bevaring i overensstemmelse med museets overordnede strategi og vision.
 • At udarbejde årlige budget- og arbejdsplaner for enheden samt medvirke til koordineringen af afdelingens arbejde i samarbejde med den øvrige chefgruppe.
 • At deltage i og bidrage til den løbende planlægning og koordinering af komplekse opgaver på museet såvel som for eksterne kunder og samarbejdspartnere.
 • At sikre enhedens faglige udvikling i forhold til opgaverne, herunder sikre kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere.
 • At medvirke til og gerne øge den eksterne finansiering af afdelingens opgaver.

Chefen for Samlinger refererer til vicedirektøren for Forskning, Samling og Bevaring og indgår sammen med vicedirektøren og de seks øvrige enhedschefer i afdelingens chefgruppe. Chefgruppen arbejder i det daglige tæt sammen ud fra værdier som udvikling i fællesskab, gensidig tillid og enighed om afdelingens visioner og mål.

Kvalifikationer

Ansøgere skal have akademiske kvalifikationer på kandidatniveau inden for en museumsrelevant disciplin, såsom antropologi, etnologi, historie, kunsthistorie, konservering eller lignende.

Herudover forventer museet, at ansøgeren:

 • Har ledelseserfaring og lyst til at udvikle sig personligt og som leder sammen med den øvrige chefgruppe
 • Har erfaring med samlingsarbejde gerne fra en større organisation med komplekse samlinger
 • Har visioner for samlingsarbejde.
 • Er tydelig udadvendt, empatisk og serviceminded og kan samarbejde med mange forskellige personalegrupper, men også arbejde selvstændigt
 • Har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret institution
 • Har gode sprogkundskaber. 

Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye chef har gode samarbejdsevner, kan skabe arbejdsglæde omkring sig og kan strukturere et ofte meget omfattende arbejdsfelt med mange projekter, indkommende sager og bestillinger.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Ansættelsen sker som chefkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i Staten. Der kan forhandles et kvalifikationstillæg.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt og til stadighed kan oppebære denne godkendelse.

Nationalmuseet håber, at den nye chefkollega kan starte snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos vicedirektør Jesper Stub Johnsen, tlf. 41 20 65 00 eller på mail: jesper.stub.johnsen@natmus.dk Skriftlig ansøgning sendes via det elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemme-side www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 26. marts 2019.

Læs mere og søg stillingen her

Publiceret:
11/03/2019