Ansøgningsfrist 04-09-2020

Over de seneste par år har museumsbranchen ændret form og fokus mod den mere oplevelses-baserede formidling, og gæsterne ønsker i højere grad at få en oplevelse på lige fod med den, man får på science centre og i forlystelsesparker. Museet skal både fungere som dannelsesinstitution og som oplevelsesrum. Vi ønsker at nedbryde skellet mellem leg og læring og designe museale totaloplevelser, der forener viden og mødet med museets samlinger med kreativitet, leg, sanser og følelser, og vi vil gerne bevæge os mod en mere publikumsorienteret formidlingsform. Det kræver nye indsigter og ny viden.

Nationalmuseet ønsker derfor at styrke sin forskning i leg, oplevelses- og læringsbaseret formidling, udstillingsformidling, -udvikling og kreative processer. Forskningen skal udvikle Nationalmuseets strategiske forskningssatsning, der skal udforske sammenhænge mellem rumdesign, leg, kreativitet og læring. Og den skal indgå i opbygningen af et tværvidenskabeligt forskningsmiljø i international klasse, der i vekselvirkning med museets udviklingsprocesser og i dialog med museets formidlere og forskere, samt eksterne forskningsmiljøer i ind- og udland, skal bidrage til at udvikle museets rumlige oplevelser, såvel som skabe viden generelt til gavn for kultursektoren.

Forskeren/seniorforskeren har som sin væsentligste opgave:

 • At forske i moderne lærings- og oplevelsesteorier og disses relevans for museer; herunder at skærpe og videreudvikle et begrebsapparat for museets oplevelsesdesigns.
 • At sammenligne med andre brancher og vidensfelter, hvori oplevelse, leg og læring indgår som centrale komponenter.
 • At udvikle kvantitative og kvalitative metoder til at måle, hvordan publikum oplever museumsbesøget – herunder med udvikling af eller i samarbejde med forskere der benytter sensoriske målemetoder.
 • At foretage aktions- og følgeforskning på Nationalmuseet, der kan trække på såvel eksisterende formidlingsinitiativer som initiativer under udvikling, herunder med mulighed for, i samarbejde med museets formidlingsenheder, selv at iværksætte eksperimenter.
 • At deltage i udviklingen af kreative, lærende processer i organisationen blandt andet via museets nye PlayLab-faciliteter og i samarbejde med museets eksterne samarbejdspartnere.

Derudover skal forsker/seniorforskeren:

 • Publicere forskningsresultater på højeste internationale niveau
 • Bidrage til at styrke museets forskningsmiljø ved tiltrækning af eksterne midler
 • Bidrage til at synliggøre museet og skabe overskrifter ved populær forskningsformidling
 • Styrke museets internationale forskningsprofil ved deltagelse i konferencer og internationale forskningsnetværker
 • Udføre videnskabeligt basisarbejde i form af fx ph.d.-vejledning, videnskabelige bedømmelser o.l.

Kvalifikationer

Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for relevante fagdiscipliner såsom psykologi, pædagogik, performancedesign, tekno-antropologi, sociologi eller lignende. Ansættelse som seniorforsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer inden for samme fagdiscipliner som forskerens, men på seniorforskerniveau.

Der vil desuden blive lagt vægt på:

 • At du brænder for og har erfaringer med formidling og læring i flere formater
 • At du har gode samarbejdsevner og erfaringer med at kommunikere med mange forskellige faggrupper såvel som med publikum
 • At du har interesse for kulturhistorie og museumsformidling
 • At du mestrer engelsk i skrift og tale

Erfaring med tiltrækning af eksterne midler er en fordel.

Da det primære arbejdssprog på Nationalmuseet er dansk, forventes en ikke dansk talende ansøger at skulle tilegne sig de nødvendige danskkundskaber inden for en kort periode efter ansættelsen (max. 2 år).

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Nationalmuseet i København. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse.

Stillingen som forsker er en videreuddannelsesstilling og er tidsbegrænset til 4 år. Efter maksimalt 4 år overgår forskeren, hvis der foreligger en positiv bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, til en varig seniorforskerstilling.

Stillingen som seniorforsker er varig.

Stillingen har tiltrædelsesdato den 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Din ansøgning skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 4. september 2020 og skal indeholde følgende:

 • Skriftlig motiveret ansøgning med et kortfattet bud på en vision for stillingen samt konkrete eksempler på projekter, du kunne tænke dig at sætte i værk (max 2 sider)
 • Curriculum vitae om uddannelse og hidtidig beskæftigelse samt andre færdigheder af relevans for stillingen
 • Publikationsliste
 • Beskrivelse af eksempler på, hvorledes du har bidraget til den offentlige debat med dine synspunkter om formidling.
 • Kopi af 5 publikationer, hvoraf højst to må være monografier, og mindst tre af værkerne skal være udgivet inden for de sidste fem år fra ansøgningsfristens udløb
 • Kopi af kandidatbevis, Ph.d.-bevis samt andre relevante dokumenter

Den videnskabelige produktion, som ønskes inddraget i bedømmelsen, uploades til museets rekrutteringssystem eller indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Personale, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K og skal ligeledes være modtaget af museet senest fredag den 4. september 2020. Kun bøger/monografier vil blive returneret.

Hvis en publikation har mere end én forfatter, eller er resultatet af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Nationalmuseet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos forskningschef Christian Sune Pedersen, tlf. 41 20 62 00; christian.sune.pedersen@natmus.dk (dog ikke i uge 28-31) eller leder af oplevelse og læring Inga Paulsen Albertsen, tlf. 41 20 55 56; Inga.Paulsen.Albertsen@natmus.dk (dog ikke i uge 27-32). Spørgsmål vedrørende PlayLab kontakt Inga Paulsen Albertsen.

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
12/06/2020