14-08-2020

Nationalmuseet ønsker at styrke museets eliteforskning og formidling som et led i museets udvikling i disse år af en overordnet forskningssatsning, som kan være med til at forny den kulturhistoriske forskning og danne grundlag for nye former for formidling.

Velfærdsstaten og velfærdssamfundet er søjler i den danske nationale fortælling og i udlandets interesse for Danmark. Derfor vil det også blive søjler i fornyelsen af Nationalmuseet, der forventes at kulminere med åbningen af ny museumsbygning og nye udstillinger. Museet søger derfor en professor MSO, der skal opbygge et forskningsmiljø af international klasse, som inkluderer forskere både inden for og uden for museet. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år fra ansættelsestidspunktet med mulighed for forlængelse i op til 3 år efter nærmere aftale.

Med forskningssatsningen vil Nationalmuseet belyse den danske velfærdsstats og det danske velfærdssamfunds historie og materialitet og velfærdsstatens og –samfundets betydning for tænkning, livsvilkår og dagligliv i det 20. og 21. århundredes Danmark. Der lægges dermed op til en forskning, der undersøger, hvorledes velfærdstænkningen har udmøntet sig i materielle forhold og udtryk i Danmark (og vice versa), og på samme tid hæver analysen op i et internationalt, komparativt perspektiv. Metodisk skal forskningssatsningen arbejde aktivt med begreber som brugerinddragelse og samskabelse for at skabe dialog med befolkningen om velfærdssamfundets fremtid.

Arbejdsopgaver

Den primære opgave for professor MSO’en bliver at stå i spidsen for en stor, flerårig og tværvidenskabelig forskningssatsning, der bidrager med ny videnskabelig viden, og som løbende kan omsættes til formidlingstiltag. Indledningsvis vil hovedopgaven være - i tæt samarbejde med forskningschefen og museets direktion - at definere rammer og indhold for den nye, store tværvidenskabelige forskningssatsning. Med afsæt heri bliver det opgaven at sikre faglig ledelse og tværgående koordination af forskningssatsningen på tværs af faggrænser og institutioner, samt selv at bidrage inden for forskningsfeltet. Varetagelsen af de økonomisk-administrative elementer af den tværvidenskabelige forskningssatsning sker i tæt samarbejde med bl.a. museets forskningskoordinator.

Professor MSO’en er organisatorisk placeret i forskningsenheden Nyere Tid og Verdens Kulturer, der omfatter såvel museets forskningsmiljø inden for nyere tid som det krigshistoriske og etnografiske. Professor MSO’en vil referere til enhedens forskningschef.

Kvalifikationer

Ansøgere skal have relevante forskningsmæssige kvalifikationer på professor MSO-niveau inden for en relevant faggren såsom historie, etnologi, kunsthistorie, antropologi, sociologi, økonomi, statskundskab eller lignende.

Vi forventer desuden, at ansøgere kan dokumentere stor erfaring og konkrete resultater i forhold til:

  • Forskningsledelse
  • At søge og opnå betydelige eksterne forskningsmidler
  • Videnskabelig produktion på internationalt niveau
  • Samarbejde og koordination på tværs af faggrænser og nytænkning af forskningsfelterne kulturhistorie og/eller materiel kultur
  • Samarbejde med nationale og internationale netværk

Det vil desuden være en fordel, hvis ansøgere har arbejdet med nye formidlingsformer i forbindelse med f.eks. udstillinger, radio og tv.

Erfaringen har ansøgerne opnået fra hidtidig beskæftigelse på et museum, en højere læreanstalt, sektorforskningsinstitution eller tilsvarende.

Vi forventer, at ansøgerne:

  • Selvstændigt og i samarbejde med Nationalmuseets chefer og medarbejdere kan løfte en bred portefølje af opgaver inden for rammerne af den kommende tværvidenskabelige satsning
  • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner - såvel internt på Nationalmuseet som eksternt
  • Kan trives med mange samtidige komplekse opgaver
  • Kan løse opgaver med høj kvalitet under tidspres
  • Mestrer engelsk i skrift og tale

Da arbejdsfeltet er dansk kultur og empirien er på dansk, skal en kommende Professor MSO kunne læse og forstå dansk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år fra ansættelsestidspunktet. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Skriftlig ansøgning med et kortfattet bud på rammer og indhold for den nye, store tværvidenskabelige forskningssatsning samt et cv med oplysning om uddannelse, hidtidig beskæftigelse og en publikationsliste skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 14. august 2020.

Den videnskabelige produktion, som ønskes inddraget i bedømmelsen, uploades til museets rekrutteringssystem eller indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Personale, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K og skal ligeledes være modtaget af museet senest fredag den 14. august 2020. Kun bøger/monografier vil blive returneret.

Ansøgere kan højst vælge fem videnskabelige værker, hvoraf højst to må være monografier, og mindst tre af værkerne skal være udgivet inden for de sidste fem år fra ansøgningsfristens udløb.

Hvis en publikation har mere end en forfatter, eller er resultatet af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Nationalmuseet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til forskningschef Christian Sune Pedersen på telefon: 41 20 62 00, eller mail: christian.sune.pedersen@natmus.dk eller forskningskoordinator Thomas Grane på telefon: 41 20 60 32, eller mail: thomas.grane@natmus.dk

 

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
13/05/2020