Opdateres løbende - seneste opdatering: 13. januar 2022.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Betingelserne for hjælpepakkerne er ikke altid helt klare, og vi vil derfor gerne påpege, at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 41 39 39 41.

Kompensationsordning for virksomheder faste udgifter (krav: 30 % tab)

Jf. aftale om genåbning af de generelle kompensationsordninger indgået 9. december 2021 bliver det igen muligt at søge om støtte til faste omkostninger. 

Du kan søge kompensation fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022, hvis din virksomhed har haft et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19. Kompensationsgraden afhænger af, hvor stor din omsætningsnedgang er.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat
Ordningen kan søges både med og uden revisorerklæring (light). Den almindelige ordning medtager alle faste udgifter, hvorimod light-ordningen alene omfatter stedbundne omkostninger.

Vedrørende fondsdonationer:

Fondsdonationer udgik af definitionen af institutions omsætning med ændringsbekendtgørelse nr. 1461 af den 9. oktober 2020. Fondsdonationer har ikke siden været medregnet i institutionens omsætning i bekendtgørelserne på ordningen og vil heller ikke skulle medregnes fremadrettet. Dette jf. dialog med Kulturministeriet.

  • For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen. Åben for ansøgninger

Læs mere og ansøg her

  • For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er ikke åben.

Hold øje med disse sider:

Kompensationsordning for virksomheders faste udgifter (krav: 45 % tab)

Du kan søge kompensation fra den 1. juli til den 30. september 2021 og fra den 1. oktober til den 31. december, hvis din virksomhed har haft et omsætningstab på mindst 45 %, eller hvis du er omfattet af forbud mod at holde åbent. Kompensationsgraden afhænger af, hvor stor din omsætningsnedgang er. 

  • For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen kan søges både med og uden revisorerklæring (light). Den almindelige ordning medtager alle faste udgifter, hvorimod light-ordningen alene omfatter stedbundne omkostninger.

Ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen. Åben for ansøgninger

Læs mere og ansøg her

 

  • For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen er forlænget, så der nu kan søges fra 1. juli - 31. december 2021. Ordningen kan søges både med og uden revisorerklæring (light). Den almindelige ordning medtager alle faste udgifter, hvorimod light-ordningen alene omfatter stedbundne omkostninger.

Ordningerne administreres af Kulturstyrelsen. Ordningen er endnu ikke åben for ansøgninger. 

Læs mere her

Lønkompensation for tvangslukkede og hårdt ramte virksomheder 

Der er den 10. december 2021 indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation. Ordningen omfatter tvangslukkede virksomheder og virksomheder, som rammes hårdt hen over julen. 

Ordningen administreres under hhv. Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen og kan søges af alle berørte institutioner, uanset offentligt drifttilskud.

Ordningen er med en ny aftale 20. december 2021 forlænget til 31. januar 2022 og inkluderer nu også virksomheder, som må hjemsende mindst 50 ansatte.

For at kunne gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, skal virksomheden således hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere. 

Ordningen er med en ny aftale 20. januar 2022 forlænget til 15. februar 2022. 

 

  • For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Kompensationsperioden er 10. december  2021 til 31. januar 2022. Ordningen er forlænget til 15. februar 2022 og kompensationsperioden vil således blive 10. december 2022 - 15. februar 2022.

Ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen. Åben for ansøgninger

Læs mere og ansøg her

 

  • For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

​Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er ikke åben for ansøgninger

 

Arrangørordningen - genåbnes

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.

Jf. aftalen indgået 9. december 2021 er vilkårene ændret, således at det bliver nemmere for arrangører at stå ved aftaler indgået med kunstnere. 

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Ordningen kan endnu ikke søges.

Kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. - genåbnes

Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs genåbnes. Ifølge aftalen indgået 19. december 2021 kan vi regne med, at "Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår."

Disse vilkår var tidligere gældende og forventes altså fortsat:

  • Ansøger skal påvise, at a) alle nødvendige værktøjer forinden er taget i brug for at reducere omkostninger, og b) i videst muligt omfang at have anvendt den del af ansøgers disponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre fortsat drift
  • Ansøger skal dokumentere, at ekstraordinært tilskud fra nødpuljen er afgørende for den videre drift

Bemærk, at i opgørelse af likviditet og formue, skal ikke medregnes bundne midler, dvs. midler som er bundet i fast ejendom eller bundet eksempelvis i en fondsbevilling.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Ordningen kan endnu ikke søges

Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. - genåbnes 

Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktioner, eller afvikle den med væsentlige ændringer. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår, ifølge aftalen indgået 19. december 2021. Dog udvides ansøgerkredsen til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud fra Kulturministeriet (inkl. Statens Kunstfond) inden for de seneste fem år. Ligeledes justeres bestemmelser om referenceperioder med henblik på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Ordningen kan endnu ikke søges

Aktivitetspulje

Med aftalen af 12. januar 2022 etableres en ny aktivitetspulje målrettet kulturaktører, fx teatre, spillesteder, foreninger mv. inden for kulturområdet, hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter for borgerne i perioden 16. januar 2022 til og med 4. februar 2022, fx teaterforestillinger eller koncerter, som er åbne for offentligheden.

Kulturaktiviteten skal være publikumsrettet (med mere end 25 samtidige tilstedeværende tilskuere) og åben for offentligheden samt annonceret senest 11. januar 2022. Aktiviteten skal have billetsalg eller dokumentere fremmødte publikummer. Der kan maksimalt ydes 1,0 mio. kr. i støtte pr. aktivitet.

For puljen gælder dog et loft på 3,0 mio. kr., som hver arrangør maksimalt kan modtage i tilskudsperioden. Puljen dækker i lighed med den tidligere aktivitetspulje op til 65 pct. af alle direkte og indirekte omkostninger til aktiviteten, der ikke er dækket af andre indtægter. Evt. overskud skal tilbagebetales (dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse) i lighed med den tidligere ordning.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Ordningen er åben for anøsgninger.

Læs mere og ansøg her

 

 

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
20/03/2020

Udfasede hjælpepakker

For at holde siden overskuelig, fjerner vi løbende information om udfasede hjælpepakker. Har du brug for at læse om dem, har vi gemt informationen her