Opdateres løbende - seneste opdatering: 11. juni. Det kan være svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Betingelserne for hjælpepakkerne er ikke altid helt klare, og vi vil derfor gerne påpege, at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Aktivitetspuljen skal understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer – og at de kan gennemføres med respekt for corona-restriktioner, herunder fx med reduceret publikum. 

Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, herunder museer. 

23. april 2021: Der åbnes for femte runde, som dækker perioden 6. maj - 30. juni.

(Perioderne 1. september til 31. oktober 2020 og 1. november til 31. december 2020 samt 1. - 28. februar 2021, 1. marts - 31 april kan ikke længere søges.)

 • For museer gælder, at der ikke ydes tilskud til udstillingsvirksomhed.
 • Ansøger til femte runde kan maksimalt modtage 6 mio. kr. samlet fra puljen i hele perioden 1. maj - 30. juni 2021.
 • Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet.
 • Puljen dækker ikke tabte indtægter.
 • Kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og der kan ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter.
 • Hvis man har modtaget tilskud fra tidligere aktivitetsperioder, men har været nødt til at aflyse aktiviteterne på grund af skærpede restriktioner, kan man flytte den samme aktivitet til en ny tilskudsperiode.

Læs mere og ansøg til femte runde her

Museumspulje til aktiviteter 

Sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne. Vedtaget december 2020. Ordningen afventer udmøntning.

Nødpulje til kulturinstitutioner samt produktionskompensation og kommunale institutioner

Lørdag den 18. april 2020 blev der vedtaget en ordning vedr. en nødpulje særligt målrettet kulturen: ”Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.” Bemærk, at puljen indeholder flere ordninger, herunder: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende institutioner, kompensation af produktionsomkostninger og kompensation for kommunale institutioner. Ordningerne er løbende forlænget i takt med det øvirge hjælpeordninger.
Få ODM's overblik over nødpuljen, herunder produktionskompensation og kommunale institutioner, her

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked 

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021. Der er (i modsætning til den målrettede ordning) ikke krav om, at virksomheden ikke har haft omsætning i den periode, man søger for. 

Arbejdsgiver har mulighed for at varsle ferie/afspadsering i op til 1 dag pr. måned. Læs hele aftaleteksten fra 14. januar 2021 (åbner pdf)

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger

Læs mere om vilkårene og ansøg her

For institutioner med 50 % eller mere i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen dækker perioden 9. december 2020 - 30. juni 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere om vilkårene og ansøg her:

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - målrettet ordning

OBS: Denne ordning indeholder en række krav, som ikke er gældende i den generelle lønkompensationsordning - se mere vedr. den generelle lønkompensation ovenfor.

Der er indgået en politisk aftale om forlængelse af ordningen for perioden efter 29. august 2020 for virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent. Vær opmærksom på, at det er et krav for at søge denne ordning, at man ikke har haft omsætning i perioden.

Kompensationsperioden afhænger af, hvornår din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. 

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen er åben.

Læs mere og ansøg her

 

For institutioner med 50 % eller mere i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen kan pt. ikke søges.

Læs mere om vilkårene her

Kompensation for virksomheders faste udgifter (kræver revisorerklæring) 

I forbindelse med lukning af erhvervs- og kulturliv i hele landet er kompensationsordningen for faste udgifter igen tilgængelig. 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 30. juni, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

 • Virksomheder i hele landet med et omsætningstab på mindst 30 % kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 og/eller 1. marts - 30. juni 2021.
 • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
 • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50% eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

Ordningen administreres af Kultursstyrelsen og er åben for ansøgninger.

Kompensationsordningen gælder fra 9. december til og med 28. februar.

Læs mere og ansøg her

Kompensation for virksomheders faste udgifter - den målrettede ordning

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne). 

For alle museer gælder: 

 • Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 35 % som følge af COVID-19 OG er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende restriktioner: Forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud på over 500 personer, grænselukninger, udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 • Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. 

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat 

Ordningen administreres af Erhversstyrelsen.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger - forlængelsen fra 1. november 2020 til 28. februar 2021 kan søges.

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner - læs mere her

Den målrettede ordning er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - kan pt. ikke søges

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse kan søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner:

Bemærk, at der ikke kompenseres for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bemærk: Der er pr. 9. oktober 2020 ændret praksis, således at fondsdonationer ikke længere skal regnes med i museets samlede omsætning.

Fristen for at søge den målrettede ordning er overskredet. Forlængelse kan endnu ikke søges.

Læs om den tidl. ordning her

Kompensation for virksomheders faste udgifter - "light" (uden brug af revisorerklæring)

Virksomheder kan søge hurtig hjælp til udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger.

Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et nærmnere præciseret omsætningstab mulighed for at få kompensation uden brug af revisorerklæring.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

 • Kompensationen kan max udgøre 100.000 kr. pr. måned.
 • Ordningen kan søges af virksomheder, som har haft omsætningstab på mindst 30 % i perioden 9. december til 28 februar og i perioden 1. marts til 30 juni. Desuden kan der søges i perioden 19. august 2020 - 28. februar 2021, hvis man har været underlagt nationale restriktioner, og for 6. - 26. november 2020, hvis man har været underlagt regionale restriktioner.

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen og er åben for ansøgninger.

Læs mere og ansøg her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat

 • Kompensationen kan max udgøre 50.000 kr. pr. måned.
 • Ordningen gælder kun for institutioner m.v., som har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 % som følge af en eller flere nænvte COVID-19-restriktioner
 • Kompensationsordningen gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. januar 2021.

Ordningen administreres af Slots- og Kultursstyrelsen og er pt. ikke åben for ansøgninger.

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Opdatering pr. 16. marts 2021: Der er den 15. marts 2021 indgået en ny aftale vedr. arrangørordningen.
 

Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst eller udskudt som følge af covid-19-restriktioner.

Ordningen gælder for arrangementer med mere end 350 deltagere.

 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen kan søges for perioden 1. september til 30. april 2021 og 1. maj - 30. juni 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger

Læs mere om vilkårene og ansøg her

 

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen. 

Ordningen kan søges for perioden 1. september 28. februar 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger 

Læs mere om vilkårene og ansøg her

Midlertidig udskydelse af skat og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Vær opmærksom på, at muligheden for at anvende lempeligere betalingsfrister for moms gælder for alle virksomheder (og museer), men ikke nødvendigvis for skat og AM-bidrag. For skat og AM-bidrag muligheden for udskydelse afhængig af, hvordan museet er registreret i skats systemer (virk.dk). Såfremt museet er registreret som offentlig virksomhed, er det ikke muligt at anvende udskudte betalingsfrister. Læs mere her 

Ordningen er trådt i kraft.

Læs mere om vilkårene her

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kunne i 2020 få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. Ordningen er udfaset.

Læs om den udfasede ordning her

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
20/03/2020

Udfasede hjælpepakker

For at holde siden overskuelig, fjerner vi løbende information om udfasede hjælpepakker. Har du brug for at læse om dem, har vi gemt informationen her

Regionale hjælpepakker - Nordjylland

7 nordjyske kommuner blev i november 2020 ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Læs mere her

Regionale hjælpepakker - 69 kommuner

69 kommuner i regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midtjylland samt yderligere fem kommuner er fra 11. december ramt af særligt hårde restriktioner, og får derfor også iflg. en politisk aftale adgang til kompensation. Ved aftale 10. december er det besluttet, at kompensationsordninger genåbnes og dækker hele landet. Information er derfor indarbejdet her på siden.