Opdateres løbende. OBS: Nødpuljen til kulturinstitutioner er nu åben for ansøgniner. Det kan svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Hjælpepakkerne er gennemført på meget kort tid, og betingelserne er ikke altid helt klare. Vi vil derfor gerne påpege,  at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

Senest opdateret 25. maj 2020. Indhold opdateres løbende.

Nødpulje til kulturinstitutioner

Lørdag den 18. april blev der vedtaget en ordning vedr. en nødpulje særligt målrettet kulturen: ”Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.” Puljen er nu åben for ansøgninger. Få ODM's overblik over denne nødpulje her

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked

ÆNDRING PR. 7. APRIL: Alle institutioner, uanset finansiering, kan søge ordningen, såfremt man opfylder øvrige kriterier. (Bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne).Tidligere gjaldt pakken kun for museer, hvor hvor det årlige ordinære offentlige driftstilskud fra kommuner, regioner og stat udgør under 50% af de samlede driftsudgifter. Dette krav bortfalder med aftalen den 7. april. Læs mere om aftalen her 

For alle institutioner gælder: 

  • Museet skal være ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19 og som følge heraf stå overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.
  • Museet skal angive og begrunde, hvilken periode de forventer nedgang i arbejdet, dog maksimalt 3 måneder (9. marts til 9. juni 2020). Opdatering 18. april: Ordningen er udvidet til den 8. juli. Der skal søges særskilt for perioden 9. juni - 8. juli.
  • Hjemsendte medarbejdere med lønkompensation må ikke arbejde i kompensationsperioden og skal desuden afholde fem feriedage i perioden.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken er en del af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked, der blev indgået d. 14. marts 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere om vilkårene her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Disse instiutioner skal søge den særlige hjælpepakke under Kulturministeriet. Adgangen til midlertidig lønkompensation er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Ordningen er endnu ikke åben for ansøgninger (dato ukendt)

Læs mere her  og se faktaark om ordningen her 

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne).
Der er dog 7. april vedtaget særlige vilkår for institutioner med 50 % eller derover i offentlig driftstilskud fra kommuner, regioner og stat. Se herunder. 

For alle museer gælder: 

Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 40 % som følge af COVID-19, eller hvis museet i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. Er dit museum lukket ved påbud vil der blive kompenseret 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden.

OBS: ODM har af Kulturministeriet (KUM) fået bekræftet, at museer betragtes som lukket ved tvang - se spørgsmål fra Zenia Stampe og tilhørende svar fra KUM her

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken blev lanceret d. 19. marts og gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen. Ordningen er forlænget til 8. juli 2020 - der skal søges særskilt om perioden 9. juni - 8. juli 2020.

Bemærk: Et svar den 25. maj til FSR - danske revisorer angiver, hvordan offentligt tilskud skal modregnes i de omkostninger, der kan søges kompensation for. Se svaret her (åbner PNG billede)

Ordningen er åben for ansøgninger.

Læs mere om vilkårene her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Ordningen for denne gruppe omfattes af de generelle kriterier for faste omkostninger  (jf. ovenfor).  Bemærk dog: der er aftalt særskilt ordning for opgørelse af fald i omsætning. Der tages udgangspunkt i den kommercielle omsætning, hvorefter der korrigeres for dennes del af den samlede økonomi. Dette fremgår af faktark om ordningen

Ordningen er forlænget til 8. juli 2020 - der skal søges særskilt om perioden 9. juni - 8. juli 2020.

Adgangen til kompensation for driftsomkostninger er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Ordningen er endnu ikke åben for ansøgninger (dato ukendt) 

Læs mere her og se faktaark om ordningen

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000* deltagere på grund af COVID-19.

*Opdatering pr. 18. april 2020: Ordningen gælder nu for arrangementer med mere end 350 deltagere.

Arrangementet skulle være planlagt til afholdelse i perioden fra d. 6. marts til 31. marts 2020.**

**Opdatering pr. 18. april 2020: Perioden er forlænget, således at kompensationen dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med 31. august 2020.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger. 

Læs mere om vilkårene her og om de nye vilkår pr. 18. april her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Med aftalen 18. april er disse institutioner nu også omfattet af ordningen.

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen.

Læs mere om vilkårene her

Ordningen er ikke åben for ansøgninger endnu (dato ukendt)

Midlertidig udskydelse af skat og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Ordningen er trådt i kraft.

Læs mere om vilkårene her

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. 

De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

Ordningen blev meldt ud den 7. april og administreres af Kulturministeriet.

Ordningen er trådt i kraft. 

Læs mere om vilkårene her 

 

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

 

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
20/03/2020