Opdateres løbende - seneste opdatering: 14. oktober. Det kan være svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker og ikke mindst at gennemskue, hvilke muligheder de enkelte museer eventuelt kan have.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Hjælpepakkerne er gennemført på meget kort tid, og betingelserne er ikke altid helt klare. Vi vil derfor gerne påpege,  at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

Senest opdateret 14. oktober 2020. Indhold opdateres løbende.

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Aktivitetspuljen er på 300 mio. kr. og skal understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer – og at de kan gennemføres med respekt for corona-restriktioner, herunder fx med reduceret publikum.

Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Puljen dækker ikke tabte indtægter. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, herunder museer. 

Ordningen er åben for ansøgninger.
Læs mere om vilkårene og ansøg her

Nødpulje til kulturinstitutioner

Lørdag den 18. april blev der vedtaget en ordning vedr. en nødpulje særligt målrettet kulturen: ”Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.” Puljen er åben for ansøgninger. Få ODM's overblik over denne nødpulje her

Aftale om udfasning af hjælpepakker

Mandag den 15. juni indgik regeringen og en række af Folketingets partier en aftale om at udfase hjælpepakker og desuden forlænge enkelte ordninger. Konsekvenserne heraf er så vidt muligt skrevet ind i nedenstående under de relevante ordninger. Du kan også få et samlet overblik over ændringerne her

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked - ordningen kan ikke længere søges

ÆNDRING PR. 7. APRIL: Alle institutioner, uanset finansiering, kan søge ordningen, såfremt man opfylder øvrige kriterier. (Bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne).Tidligere gjaldt pakken kun for museer, hvor hvor det årlige ordinære offentlige driftstilskud fra kommuner, regioner og stat udgør under 50% af de samlede driftsudgifter. Dette krav bortfalder med aftalen den 7. april.  

For alle institutioner gælder: 

  • Museet skal være ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19 og som følge heraf stå overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.
  • Museet skal angive og begrunde, hvilken periode de forventer nedgang i arbejdet, dog maksimalt 3 måneder (9. marts til 9. juni 2020). Opdatering 18. april: Ordningen er udvidet til den 8. juli. Der skal søges særskilt for perioden 9. juni - 8. juli. OBS: Ordningen er senere forlænget yderligere. Se mere nedenfor.
  • Hjemsendte medarbejdere med lønkompensation må ikke arbejde i kompensationsperioden og skal desuden afholde fem feriedage i perioden.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken er en del af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked, der blev indgået d. 14. marts 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen. 

Opdatering 5. juni: Perioden er udvidet til og med 29. august. Der skal søges særskilt for perioden 9. juli - 29. august.

Ordningen er ikke længere åben for ansøgninger. 

Der er dog indgået en politisk aftale om forlængelse af ordningen for perioden efter 29. august 2020 for virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent. Læs mere her.

 

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område. Adgangen til midlertidig lønkompensation er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse skal i stedet søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Bemærk, at der ikke gives lønkompensation for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, herunder lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt fondsdonationer og sponsorater, eller anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts - 29. august. 

Ordningen er ikke længere åben for ansøgninger. 

 

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne). Der er dog 7. april vedtaget særlige vilkår for institutioner med 50 % eller derover i offentlig driftstilskud fra kommuner, regioner og stat. Se herunder. 

For alle museer gælder: 

  • Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 35 % som følge af COVID-19, eller hvis museet i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.
  • Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. Er dit museum lukket ved påbud vil der blive kompenseret 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden.

OBS: ODM har af Kulturministeriet (KUM) fået bekræftet, at museer betragtes som lukket ved tvang (tvangslukningen gælder i perioden fra 11. marts til genåbningsaftalen slut maj).

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - ordningen kan ikke længere søges

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken blev lanceret d. 19. marts og gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.
Ordningen er forlænget til 8. juli 2020 - der skal søges særskilt om perioden 9. juni - 8. juli 2020. Ordningen udfases 8. juli, dog med visse undtagelser - disse kan søge frem til 8. august. Dette som følge af aftale indgået i Finansministeriet den 15. juni. Se mere her 

Bemærk: Et svar den 25. maj til FSR - danske revisorer angiver, hvordan offentligt tilskud skal modregnes i de omkostninger, der kan søges kompensation for. Se svaret her (åbner PNG billede). Læs også ODM's udmelding herom. 

Ordningen kan ikke længere søges.

Bemærk, at der er truffet politisk aftale om en målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, som dækker perioden 9. juli - 31. august. Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner, fx tvangslukning og rejsevejledninger. Læs mere her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - ansøgningsfrist forlænget til 30. oktober 2020

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område. Adgangen til kompensation for faste omkostninger er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse skal i stedet søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Bemærk, at der ikke kompenseres for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bemærk: Der er pr. 9. oktober ændret praksis, således at fondsdonationer ikke længere skal regnes med i museets samlede omsætning. Læs mere i vilkårene nedenfor.

Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts - 8. juli.

Adgangen til kompensation for driftsomkostninger er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

OBS: Anvend altid den nyeste udgave af ansøgningsskemaet, når I ansøger - tidligere versioner af ansøgningsskemaet til kompensation af faste udgifter har vist sig fejlbehæftede (undlad derfor fx at arbejde videre i en tidligere downloadet version).

Ordningen kan søges frem til 30. oktober.

Læs mere om vilkårene og ansøg her

Bemærk, at der er truffet politisk aftale om en målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, som dækker perioden 9. juli til 31. august. Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner, fx tvangslukning og rejsevejledninger. Læs mere her

Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Der kan søges kompensation, hvis museets arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000* deltagere på grund af COVID-19.

*Opdatering pr. 18. april 2020: Ordningen gælder nu for arrangementer med mere end 350 deltagere.

Arrangementet skulle være planlagt til afholdelse i perioden fra d. 6. marts til frem til og med 31. august (opdatering pr. 18. april 2020 forlængede perioden fra 31. marts til 31. august).

Opdatering pr. 31. august: Ordningen forlænges til og med den 31. oktober 2020 for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende og dermed har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger hele sommeren. 

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger (dog er det endnu ikke muligt at søge forlængelsen fra 1. sep. - 31. okt.)

Læs mere om vilkårene og ansøg her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Med aftalen 18. april er disse institutioner nu også omfattet af ordningen.

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen.

Ordningen er åben for ansøgninger (dog er det endnu ikke muligt at søge forlængelsen fra 1. sep. - 31. okt.)

Læs mere om vilkårene og ansøg her

Midlertidig udskydelse af skat og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Vær opmærksom på, at muligheden for at anvende lempeligere betalingsfrister for moms gælder for alle virksomheder (og museer), men ikke nødvendigvis for skat og AM-bidrag. For skat og AM-bidrag muligheden for udskydelse afhængig af, hvordan museet er registreret i skats systemer (virk.dk). Såfremt museet er registreret som offentlig virksomhed, er det ikke muligt at anvende udskudte betalingsfrister. Læs mere her 

Ordningen er trådt i kraft.

Læs mere om vilkårene her

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. 

De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

Ordningen blev meldt ud den 7. april og administreres af Kulturministeriet.

Ordningen er trådt i kraft. 

Læs mere om vilkårene her

 

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
20/03/2020