Opdateret 10. maj 2021. Siden opdateres løbende i takt med hver genåbningsfase.

Informationsmaterialer og plakater vedr. eksempelvis krav om coronapas og mundbind findes på coronasmitte.dk

Vil du sammenligne med retningslinjerne for genåbningen i 2020? Så ligger de her

Genåbningen den 21. april 2021 omfatter bl.a.:

 • Museerne indendørs (er allerede åbnet udendørs) med coronapas
 • Videnspædagogiske Centre (VPAC's) med coronapas
 • Indendørs servering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer - uden coronapas. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter. 

Læs mere:

Se også de generelle retningslinjer for genåbning for kultur med publikum i bevægelse og for siddende kulturproduktioner på Kulturministeriets hjemmeside.

Genåbning pr. 6. maj, herunder større arrangementer:

Se ODM's overblik over restriktioner mv. for større arrangementer

Areal- og afstandskrav

 • 4 m2 per gæst i lokaler, hvor publikum er stående eller i bevægelse
 • 2 m2 per gæst, hvor publikum sidder ned
 • Mindst 1 meters afstand mellem hver gæst 

Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v., men vær opmærksom på, at gæsterne til enhver tid skal kunne holde mindst 1 meters afstand til hinanden.

Ved siddende arrangementer opgøres 1 meters afstand fra næse til næse.

Se retningslinjer for kultur med publikum i bevægelse og med sidden publikum.

Se også ODM's overblik: Plads, afstand og forsamling - sådan er reglerne for museer

Forsamlingsforbud

Museerne skal overholde de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Med aftale om yderligere genåbning indgået den 15. april, bliver forsamlingsmax i det lille forsamlingsforbud trinvist hævet. 

Det lille forsamlingsforbud

Pr. 6. maj: 

 • Max 25 personer indendørs 
 • Max 75 personer udendørs 

Se hele planen for udfasning af forsamlingsforbuddet på justitsministeriets hjemmeside (åbner pdf)

Det store forsamlingsforbud

 • Træder i kraft 6. maj og gælder foreløbig til 31. august 2021 (link til aftale om genåbning pr. 6. maj ovenfor)
 • 500 personer, som i det væsentlige sidder på faste pladser og med retning mod en scene, foredragsholder o.l.

For bestemte typer af arrangementer kan gælde særlige vilkår, eksempelvis gælder for "spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter." (Citat: coronasmitte.dk). 

Se mere om større arrangementer og forsamlinger

Undtagelser:

 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v., jf. bekendtgørelse 813 af 5. maj 2021
 • Skoler og uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet (herunder grundskole, gymnasier og erhvervsskoler) er undtaget forsamlingsforbuddet, jf. vejledning på uvm.dk og bekendtgørelse 813 af 5. maj 2021 (link ovenfor).
 • Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er undtaget forsamlingsforbuddet, jf. bekendtgørelse 813 af 5. maj (se link ovenfor).

Så også: Plads, afstand og forsamling - sådan er reglerne for museer

Coronapas

Krav om coronapas er regulereret i bekendgørelserne BEK 811 af 5. maj 2021 og tilhørende ændringer.

Det er et lovkrav at opsætte informationsmateriale omkring kravet om coronapas og muligheden for bortvisning ved manglende coronapas.

Find informationsmateriale her på coronasmitte.dk

Hvem skal vise coronapas?

 • Alle kunder, besøgende mv. på 15 år og derover, der besøger museer og VPAC's - både indendørs og udendørs
 • Deltagere i musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år skal ikke vise coronapas, jf. kum.dk
 • Skoleelever/studerende over 14 år skal fremvise coronapas på museet, det samme gælder lærer/underviser
 • Ansatte på museerne er ikke omfattet af krav om coronapas. Ansatte skal følge den generelle anbefaling omkring tests på arbejdspladser, dvs. anbefaling om test en gang om ugen ved fysisk fremmøde. Jf. Kulturministeriets Q&A (link nedenfor) gælder det samme for frivillige medarbejdere. Læs mere på virksomhedsguiden - for arbejdsgivere og i Erhvervsstyrelsens vejledninger om indretning af arbejdspladser.
 • Museet er ikke lovmæssigt forpligtet til at kræve gyldigt coronapas af journalister, håndværkere, erhvervskunder og leverandører, som er på museet i arbejds medfør, men museet kan beslutte at henstille til, at coronapas vises af disse grupper. Jf. samtale med myndighedsfælles coronahotline den 22. april 2021 samt virksomhedsguiden.dk

Undtagelser for krav om coronapas inkluderer:

 • Personer, der er sundhedsmæssige årsager ikke bør få foretaget en test
 • Børn under 15 år

Der gælder ikke dokumentationskrav for personer, som mener at være undtaget kravet om at fremvise coronapas af sundhedsmæssige årsager.  Det skal derimod "fremstå troværdigt" at personen er undtaget. 

Personer, der ikke kan fremvise coronapas, og som ikke er undtaget kravet, bortvises.

Se detaljer vedr. undtagelser fra coronapas samt håndtering af personer, som nægter at fremvise coronapas i Kulturministeriets Q&A

 

Hvad indebærer krav om coronapas?

Med kravet om fremvisning af coronapas gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for:

 • En covid-19 test med et negativt resultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til en kulturinstitution - testen skal være en antigentest (hurtigtest) eller PCR-test,
 • En covid-19-test med et positivt resultat, som er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget (dvs. dokumentation for overstået covid19-forløb), eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid19

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk.

Besøgende uden dansk CPR-nummer kan få dokumentation for negativ test på covidresults.dk

Læs mere om brugen af coronapas, gyldige dokumentationsformer mv. her på coronasmitte.dk

Særligt vedrørende byvandringer og coronapas

Kulturministeren skriver i et svar den 22. marts 2021 til Folketingets Kulturudvalg, at der ikke er krav om test ved deltagelse i byvandringer, der foregår på offentlige veje og parker: "Offentlige veje, pladser og parker var ikke omfattet af den lukning af offentlig adgang til lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, der trådte i kraft d. 8. januar. Der har derfor ikke på noget tidspunkt været lukket ned for byvandringer, som har fundet sted på offentlige veje, pladser eller i parker, og disse er derfor heller ikke omfattet af udendørs kulturinstitutioner, som er genåbnet med krav om, at kunder, besøgende og lignende skal fremvise dokumentation for negativ test. Det bemærkes, at byvandringer mv. skal overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud."

Læs ministerens svar her

Mundbind og visir

Der er krav om mundbind eller visir på blandt andet museer og andre kulturinstitutioner i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Kravet gælder både personale og gæster (fra og med 12 år). Kravet gælder ikke udendørs. Læs mere om mundbind/visir på coronasmitte.dk

Særlig vedrørende levende museer:

 • Museer, hvor formidlere eksempelvis bebor huse, er klædt som og lever som i en bestemt tidsalder, fx middelalderen, anses for optrædende og er som sådan undtaget kravet om mundbind/visir, så længe de optræder. Jf. BEK 811 § 8. Stk. 2 (se link under afsnit om coronapas). "Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og stk. 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet."

Museumsbutik

Museumsbutikker regnes for udvalgsvarebutikker og er åbne. Kravene ændrer sig løbende, men lige nu gælder iflg. coronasmitte.dk:

"For detailhandlen - dvs. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer - under 2.000 m2 er det et krav, at der skal være 4 m2 pr. kunde i butikken."

Hvorvidt der kræves coronapas ved adgang til butikken, afhænger af butikkens placering i museet.

Museumscafé og -restaurant

Reguleres efter retningslinjer for caféer og restauranter. 

Jf coronasmitte.dk:

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas.
 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr stående.

Kulturministeriets overordnede retningslinjer for kultur med publikum i bevægelse - herunder museer

Vi har en underbygget formodning om, at følgende retningslinjer vedr. udendørs arealer også vil gælde for de indendørs arealer, når disse åbnes pr. 21. april:

 • Institutionerne opfordres til at have særligt fokus på styring af gæstekapacitet, herunder at indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på institutionens størrelse og risikoen for sammenstimling.
 • Der kan overvejes tidsbestilling og begrænsning af besøgsvarighed med henblik på at styre besøgsmængden, hvor dette er nødvendigt under hensyn til publikumsmængden.
 • Institutionerne opfordres til at have fokus på styring af gæstestrømme og i relevant omfang at overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved ind- og udgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring f.eks. via nummersystem eller tydelig skiltning. Der kan udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Det må udvises forsigtighed med genstande, f.eks. ”touch screens”, læringsmidler, udstillede genstande mv., der berøres af mange. Publikum skal have mulighed for at anvende hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) både før og efter brugen. Alternativt kan sådanne genstande undgås.

De overordnede retningslinjer for kultur med publikum i bevægelse på Kulturministeriets hjemmeside.

 

Se også: Kulturministeriets Q&A

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
16/04/2021