Det kan svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker. Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik over den nødpulje til kulturen, som blev vedtaget den 18. april 2020.

Ordningen er vedtaget af regeringen, V, DF, R, SF, E, K, LA, A og De fire grønne løsgængere. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs udmøntning af aftaleteksten i bekendtgørelse 623 her

Se ODM's oversigt over de øvrige hjælpepakker af relevans for museerne her

Siden opdateres løbende. Senest opdateret  28. oktober.

Opdatering pr. 28. oktober: Med aftalen om udvidelse af hjælpepakker til erhvervs- og kulturliv indgået 27. oktober forlænges alle delordningerne under nødpuljen frem til 31. januar 2021.

Aftalen fra 27. oktober afventer udmøntning og forlængelsen til 31. januar 2021 kan endnu ikke søges. Læs mere her

Ordning med flere formål

Nødpuljen er den 14. maj udmøntet i bekendtgørelse 623. Senere ændringer i bekendtgørelse 1138 (forlængelse til 31. august).

Nødpuljen udmøntes overordnet til fire formål, hvoraf tre skønnes potentielt relevante for museer (formål 1,3 og 4)

 • I: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende institutioner 
 • II: Kompensation af produktionsomkostninger 
 • III: Kompensation for kommunale institutioner 

Nedenfor er gengivet hovedpunkter fra aftaleteksten vedr. disse tre formål.

Generelle betingelser for at komme i betragtning til støtte

Nedenstående punkter gælder alle tre ordninger vedr. nødpuljen: 

 • Nødpuljen kan kun søges af selvejende og kommunale institutioner, der i forvejen modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Puljen kan således kun søges af museer med driftstilskud fra KUM, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond)
 • Ansøger skal forinden have udtømt mulighederne for støtte i de generelle COVID-19 ordninger og dokumentere dette
 • Ansøger skal for kompensationsperioden opgøre omkostninger (revisorpåtegnet) og forventet indtægtstab (på baggrund af tal fra senest afsluttede regnskabsår)

Bemærk: Støtte fra nødpuljen kan maksimalt udgøre 80 % af indtægtstabet for kompensationsperioden.

I: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Skal sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.

 • Der kan ydes kompensation af udgifter knyttet til perioden 9. marts til 8. juli 2020. 3. juli: Kompensationsperioden er forlænget til den 31. august 2020. Bemærk: Kompensationsperioden er med den politiske aftale pr. 28. august forlænget til 31.oktober. 
 • Ansøger skal påvise, at a) alle nødvendige værktøjer forinden er taget i brug for at reducere omkostninger, og b) i videst muligt omfang at have anvendt den del af ansøgers disponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre fortsat drift
 • Ansøger skal dokumentere, at ekstraordinært tilskud fra nødpuljen er afgørende for den videre drift
 • Bemærk, at i opgørelse af likviditet og formue, skal ikke medregnes bundne midler, dvs. midler som er bundet i fast ejendom eller bundet eksempelvis i en fondsbevilling 

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er åben for ansøgninger. Læs mere om vilkårene og ansøg her 

II: Kompensation for produktionsomkostninger, fx til udstillinger

Omfatter produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via hjælpepakkerne vedr. faste omkostninger og lønkompensation.

 • Der kan ydes kompensation til produktionsomkostninger, som knytter sig til perioden 9. marts – 31. august 2020, herunder til produktionsomkostninger, som er afholdt inden 9. marts, men som knytter sig til aktiviteter planlagt i kompensationsperioden (9. marts – 31. august 2020)
 • Ordningen omfatter tabte produktionsomkostninger til udsatte udstillinger, hvor omkostningerne ikke kan genaktiveres, dog maksimalt 80 % af udgifterne
 • Bemærk: Ordningen er med den politiske aftale pr. 28. august videreført, således at kompensationsperioden under visse omstændigheder forlænges til 31. oktober.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er åben for ansøgninger. Læs mere om vilkårene og ansøg her

III: Kompensation til kommunale institutioner

Omfatter kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder statsanerkendte kommunale museer.

Bemærk: Lønkompensation er udfaset. Kompensation til faste omkostninger kan kun søges under den målrettede kompensationsordning - se link nedenfor.

Bemærk: Ordningen med kompensation for faste omkostninger videreføres med den politiske aftale pr. 28. august frem til 31. oktober, i det omfang institutionerne lever top til kriterierne i sammenlignelige videreførte ordninger. Denne forlængelse kan endnu ikke søges.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Den målrettede kompensation er åben for ansøgninger. 

Læs mere om målrettet kompensation for faste omkostninger her

 

Publiceret:
20/04/2020