To nye undersøgelser sætter spot på museernes brugere og ikke-brugere

‘Museernes ikke-brugerundersøgelse 2024’ fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er en velkommen nuancering af ‘Den nationale brugerundersøgelse 2023’ fra samme sted. Den viser blandt andet, at den mest signifikante forskel på brugere og ikke-brugere, er uddannelsesbaggrund. Og så aflives et par myter om ikke-brugerne.

Forperson for ODM, Claus K. Jensen, siger:

“Vi sætter pris på, at Slots- og Kulturstyrelsen laver den slags undersøgelser og interesserer sig for, at museerne skal nå ud til endnu flere. Vi er rigtig glade for, at begge undersøgelser bekræfter, at museerne når ud til rigtig mange borgere i Danmark, og at vores gæster generelt er meget tilfredse med museumsoplevelsen. Stor cadeau til de museumsansatte, som vurderes virkelig flot.

Ikke-brugerundersøgelsen er særligt interessant, fordi den meget præcist peger på, at det især er borgere med erhvervsuddannelse og kortere uddannelser, som er mindre tilbøjelige til at vælge museer – og at valget mere end noget andet handler om relevans og interesse. Og så hæfter jeg mig også ved, at de udenlandske besøgende er tilbage for fuld kraft – det er også det, vi oplever og hører fra museer i hele landet.”

Hovedresultater fra Museernes ikke-brugerundersøgelse

Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Danmark.

I undersøgelsen fordeler de adspurgte sig således:

 • 49 % har besøgt et museum i Danmark inden for det seneste år
 • 19 % har besøgt et museum i Danmark inden for 1-2 år
 • 29 % har ikke besøgt et museum i Danmark de seneste 2 år

I undersøgelsen anvendes betegnelserne ‘hyppig bruger’, ‘sjælden bruger’ og ‘ikke-bruger’ om de tre grupper.

Definitionen af ikke-brugeren som en, der ikke har besøgt et dansk museum inden for 2 år, betyder, at ikke-brugeren ikke nødvendigvis er museumsfremmed. Personer, som har besøgt et museum i udlandet, eller som har besøgt et museum i Danmark for 2 ½ år siden, er også at finde i denne gruppe. Kun 1 % af ikke-brugerne har aldrig besøgt et museum i Danmark.

Mange borgere besøger ofte de danske museer

Undersøgelsen bekræfter, at mange borgere i Danmark er museumsgæster. 68 % har således besøgt et museum inden for de seneste 2 år – heraf 49 % inden for det seneste år. Det er et rigtig flot tal.

For museerne er det oplagt at interessere sig for, hvordan man kan nå ud til endnu flere. Man kunne her vælge at fokusere på at øge frekvensen for de ‘sjældne brugere’. Da de imidlertid allerede besøger museer i et rimeligt omfang – og altså har været på museum inden for 1-2 år – er det måske endnu mere interessant at se nærmere på ikke-brugerne.

Uddannelse er den mest markante forskel

I forordet til undersøgelsen påpeger SLKS det tankevækkende i, at der er mange ligheder mellem de borgere, der sjældent besøger museer, og de, der besøger museerne ofte. Og det er rigtigt, at man skal ned i detaljerne for se forskellene. Den måske mest markante er på uddannelse:

 • Blandt ikke-brugerne er der flere med en kortere uddannelse end de øvrige grupper, det kan være grundskole eller en erhvervsuddannelse (67 % af denne gruppe, mod 52 % af befolkningen).

Til gengæld er der – måske overraskende nok – ikke den store forskel, når man ser på køn og alder:

 • Der er stort set ingen forskel, når man ser på køn. Mænd er kun ganske lidt overrepræsenteret (53 % af denne gruppe mod 50 % af befolkningen).
 • Der er lidt udsving, men ikke markant, når man ser på alder. De 50-64-årige er overrepræsenteret blandt ikke-brugerne (33 % af ikke-brugerne, mod 24 % af befolkningen), mens de 16-29-årige er underrepræsenteret blandt ikke-brugerne (14 % ikke-brugere, mod 22 % af befolkningen).

Der er altså lidt flere ældre i ikke-brugergruppen, end i befolkningen generelt.

Ikke-brugeren oplever ikke museer som ekskluderende

 • Ikke-brugeren interesserer sig ifølge undersøgelsen markant mindre for kunst og kultur end de øvrige brugergrupper.
 • Den typiske ikke-bruger synes, at museer vigtige – museer opleves bare ikke som relevante for dem.
 • Ikke-brugeren synes i højere grad end de øvrige grupper, at museer kan være gammeldags og ikke henvender sig til dem.
 • Omvendt er der færre i ikke-brugergruppen, som angiver pris (at det er for dyrt) som en grund til ikke at besøge museer oftere (27 % mod hhv. 47 % af sjældne brugere og 39% af hyppige brugere).
 • Det er også interessant, at ikke-brugeren i lige så lav grad (1-5 %) som de øvrige brugergrupper vurderer museer til at være ‘elitære’, ‘svære’ eller ‘ekskluderende’.
 • Ikke-brugerne er heller ikke nødvendigvis museumsfremmede, idet ca. hver tredje i gruppen går på museum, når de er i udlandet.

Ikke-bruger undersøgelsen er interessant, både i sig selv, og – ikke mindst – når den holdes op mod Den nationale brugerundersøgelse.

Hovedresultater fra Den nationale brugerundersøgelse 2023

Brugerundersøgelsen er indsamlet på museerne via digitale spørgeskemaer på stedet, og er – trods mange respondenter – ikke repræsentativ.

Brugerundersøgelsen har gennem årene været udsat for kritik for at tegne et forenklet billede af ”den typiske museumsbruger” (en kvinde 50+ med en mellemlang eller lang uddannelse). Og ja, der er flere kvinder end mænd, der besvarer spørgeskemaet ude på museerne, men det bliver noget forenklet og klichefyldt, når man gør 17,4 mio. meget forskellige museumsgæster til én persona. Derfor er ikke-brugerundersøgelsens nuancering meget vigtig i sammenhængen.

Museerne vurderes fortsat højt – og turisterne er tilbage

Hovedresultater fra Den nationale brugerundersøgelse:

 • Samlet set vurderer brugerne museerne til 8,8 på en skala fra 1 til 10. Brugere med børn vurdere museerne til 8,3 på en skala fra 1 til 10.
 • Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed vurderes til hele 9,4.
 • Andelen af internationale besøgende (30 %) er (efter nogle år med corona-efterdønninger) igen på højde med andelen i 2017, der indtil nu har været det højeste siden indsamlingen begyndte i 2009. Størstedelen kommer fra Tyskland, efterfulgt af USA og Storbritannien.
 • Det høje antal internationale besøgende giver også en stigning i andelen af førstegangsbesøgende, som stiger fra 38 % i 2022 til 57 % i 2023.
 • Et museumsbesøg er generelt en social oplevelse. 92 % besøger således museet sammen med andre (familie, venner, kolleger).
 • Lange de fleste brugere i undersøgelsen ville anbefale museet til andre. Her er de yngste målgrupper de meste kritiske – 15 % vurderer det ikke særlig sandsynligt at anbefale oplevelsen til andre, mens tallet generelt ligger på 8 %.

Ud over hovedresultaterne er det interessant, at der tilsyneladende er en tendens til, at brugernes interesse for museernes digitale tilbud stiger. Stigningen er ifølge rapporten 6-8 procentpoint siden 2022. Her skal bemærkes, at spørgsmålet er en del af en valgfri spørgsmålspakke, som 32 museer har valgt at indsamle data på – med i alt godt 7000 besvarelser.

Læs mere her:

Publiceret:
21/06/2024