Aktivitetspulje til kulturaktiviteter 

Aktivitetspuljen skal understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer – og at de kan gennemføres med respekt for corona-restriktioner, herunder fx med reduceret publikum.

Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger mv. på kulturområdet, der har som primær virksomhed at gennemføre publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, herunder museer.

22. juni: Der åbnes for sjette runde, som dækker perioden 1. juli - 31. august.

Generelt om ordningen

 • Der ydes ikke ydes tilskud til udstillingsvirksomhed
 • Ansøger kan maksimalt modtage 6 mio. kr. samlet fra puljen i perioden
 • Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet.
 • Puljen dækker ikke tabte indtægter.
 • Kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og der kan ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter.
 • Hvis man har modtaget tilskud fra tidligere aktivitetsperioder, men har været nødt til at aflyse aktiviteterne på grund af skærpede restriktioner, kan man flytte den samme aktivitet til en ny tilskudsperiode.

Puljen kan ikke længere søges.

 

Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner

Puljen skal stimulere tiltag, der fremmer publikum på museer, i kunsthaller, zoologiske haver, videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende. Der kan søges om tilskud til publikumsfremmende tiltag, hvor tiltaget varer op til 14 dage i perioden fra ansøgningstidspunktet til den 30. september 2021. Der kan maksimalt søges om 250.000 kr. Puljen kan søges af statsanerkendte og statslige museer samt VPACs.

Puljen kan ikke længere søges

 

 

Midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked 

ÆNDRING PR. 7. APRIL: Alle institutioner, uanset finansiering, kan søge ordningen, såfremt man opfylder øvrige kriterier. (Bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne).Tidligere gjaldt pakken kun for museer, hvor hvor det årlige ordinære offentlige driftstilskud fra kommuner, regioner og stat udgør under 50% af de samlede driftsudgifter. Dette krav bortfalder med aftalen den 7. april. 

For alle institutioner gælder:

 • Museet skal være ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19 og som følge heraf stå overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.
 • Museet skal angive og begrunde, hvilken periode de forventer nedgang i arbejdet, dog maksimalt 3 måneder (9. marts til 9. juni 2020). Opdatering 18. april: Ordningen er udvidet til den 8. juli. Der skal søges særskilt for perioden 9. juni - 8. juli. OBS: Ordningen er senere forlænget yderligere. Se mere nedenfor.
 • Hjemsendte medarbejdere med lønkompensation må ikke arbejde i kompensationsperioden og skal desuden afholde fem feriedage i perioden.

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken er en del af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked, der blev indgået d. 14. marts 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.

Opdatering 5. juni: Perioden er udvidet til og med 29. august. Der skal søges særskilt for perioden 9. juli - 29. august.

Ordningen er ikke længere åben for ansøgninger.

Der er dog indgået en politisk aftale om forlængelse af ordningen for perioden efter 29. august 2020 for virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent. Læs mere her.

 

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat:

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område. Adgangen til midlertidig lønkompensation er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse skal i stedet søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Bemærk, at der ikke gives lønkompensation for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, herunder lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt fondsdonationer og sponsorater, eller anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts - 29. august.

Ordningen er ikke længere åben for ansøgninger. 

 

 

Kompensation for virksomheders faste udgifter 

Ordningen gælder alle brancher, herunder museer (bemærk dog, at statslige institutioner ikke er omfattet - kommunale institutioner er med aftalen om nødpulje omfattet, se denne). Der er dog 7. april vedtaget særlige vilkår for institutioner med 50 % eller derover i offentlig driftstilskud fra kommuner, regioner og stat. Se herunder.

For alle museer gælder:

 • Museet kan søge, hvis man kan dokumentere et forventet fald i omsætning i hele perioden på mere end 35 % som følge af COVID-19, eller hvis museet i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.
 • Museet kan få kompensation for en andel af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter, der kan kompenseres for, afhænger af museets forventede nedgang i omsætning. Er dit museum lukket ved påbud vil der blive kompenseret 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden.

OBS: ODM har af Kulturministeriet (KUM) fået bekræftet, at museer betragtes som lukket ved tvang (tvangslukningen gælder i perioden fra 11. marts til genåbningsaftalen slut maj).

For institutioner med mindre end 50 % offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - ordningen kan ikke længere søges

Disse institutioner skal søge den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken blev lanceret d. 19. marts og gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen.
Ordningen er forlænget til 8. juli 2020 - der skal søges særskilt om perioden 9. juni - 8. juli 2020. Ordningen udfases 8. juli, dog med visse undtagelser - disse kan søge frem til 8. august. Dette som følge af aftale indgået i Finansministeriet den 15. juni. Se mere her

Bemærk: Et svar den 25. maj til FSR - danske revisorer angiver, hvordan offentligt tilskud skal modregnes i de omkostninger, der kan søges kompensation for. Se svaret her (åbner PNG billede). Læs også ODM's udmelding herom.

Ordningen kan ikke længere søges.

Bemærk, at der er truffet politisk aftale om en målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, som dækker perioden 9. juli - 31. august. Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner, dvs. tvangslukning, rejsevejledninger, forsamlingsforbud på over 500 og grænselukninger. Ordningen vil formentlig kun være relevant for få museer.

Den målrettede ordninger er åben for ansøgninger.
Læs mere her

For institutioner med 50 % eller derover i offentligt driftstilskud fra kommuner, regioner og stat - ordningen kan ikke længere søges

Ordningen gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets (KUM) og Børne- og Undervisningsministeriets område. Adgangen til kompensation for faste omkostninger er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

Bemærk, at ordningen ikke gælder kommunale museer under KUM. Disse skal i stedet søge den særlige kommunale ordning under nødpuljen - læs mere her

Bemærk, at der ikke kompenseres for omkostninger, som godtgøres ansøger på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer og sponsorater, som ikke er betinget af en ikke ubetydelig modydelse mv., eller ved anden statslig kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bemærk: Der er pr. 9. oktober ændret praksis, således at fondsdonationer ikke længere skal regnes med i museets samlede omsætning. Læs mere i vilkårene nedenfor.

Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts - 8. juli.

Adgangen til kompensation for driftsomkostninger er en del af den aftale om hjælp til kulturinstitutioner, som blev vedtaget den 7. april 2020, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen.

OBS: Anvend altid den nyeste udgave af ansøgningsskemaet, når I ansøger - tidligere versioner af ansøgningsskemaet til kompensation af faste udgifter har vist sig fejlbehæftede (undlad derfor fx at arbejde videre i en tidligere downloadet version).

Ordningen kan ikke længere søges.

Bemærk, at der er truffet politisk aftale om en målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, som dækker perioden 9. juli til 31. august. Ordningen gælder kun virksomheder særligt ramt af udvalgte covid-19-restriktioner, dvs. tvangslukning, rejsevejledninger, forsamlingsforbud på over 500 og grænselukninger. Ordningen vil formentlig kun være relevant for få museer.

Den målrettede ordninger er åben for ansøgninger.
Læs mere her

 

Kompensation til kommunale institutioner (formål III under nødpuljen)

Omfatter kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder statsanerkendte kommunale museer.

Der etableres en ordning, så disse institutioner nu også kan søge ordningerne vedr. lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de øvrige kriterier for ordningerne.

Bemærk: Ordningen med kompensation for faste omkostninger videreføres med den politiske aftale pr. 28. august frem til 31. oktober, i det omfang institutionerne lever top til kriterierne i sammenlignelige videreførte ordninger. 

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. 

De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud.

Ordningen blev meldt ud den 7. april og administreres af Kulturministeriet.

Læs mere om vilkårene her

 

Midlertidig udskydelse af skat og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat bliver midlertidig forlænget. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Du skal indberette hver enkelt periode på hver sin indberetning.

Lovforslaget er vedtaget d. 17. marts 2020 af regeringen og et enigt Folketing, og det er Skatteministeriet, som administrerer ordningen.

Vær opmærksom på, at muligheden for at anvende lempeligere betalingsfrister for moms gælder for alle virksomheder (og museer), men ikke nødvendigvis for skat og AM-bidrag. For skat og AM-bidrag muligheden for udskydelse afhængig af, hvordan museet er registreret i skats systemer (virk.dk). Såfremt museet er registreret som offentlig virksomhed, er det ikke muligt at anvende udskudte betalingsfrister. Læs mere her

Læs mere om vilkårene her

 

Fremrykning af statslige driftstilskud

Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kunne i 2020 få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal. Ordningen er udfaset.

 

Publiceret:
28/10/2020

Åbne hjælpepakker

Du finder information om de hjælpepakker og ordninger, der kan søges, her