Herunder finder du valgudtalelserne for de opstillede til valg af bestyrelse ved ODM's generalforsamling 2019.

Vicedirektør Iben Bækkelund Jagd, ROMU

Cand.mag. i historie og samfundsfag.

Jeg vil hermed meddele mit fortsatte kandidatur til ODM’s bestyrelse. Jeg har i nu to perioder siddet i bestyrelsen og ønsker fortsat at bidrage til ODM’s arbejde med at skærpe den museumspolitiske argumentation, vores målsætninger og vores positioner.

Uagtet hvad det mulige kommende museumsudspil forandrer i det statslige økonomiske engagement er de danske museer allerede trådt ind i en tid, hvor egenindtjeningen får større og større betydning for vores evne for at drive museer i hele landet. Det skærpede fokus på økonomi, og den nationalpolitiske positionering har også skærpet vores fokus på de mangeartede opgaver, som museer varetager og udfolder, vores mange forskellige roller i lokalsamfundene og vores relationer til befolkningen. Det er tydeligt, at museer ikke kan reduceres til økonomiske nøgletal og man ikke kan måle deres betydning ved at sætte dem i forhold til andre sektorer. Men det er i høj grad – også-  museers egen opgave at fastholde bevågenheden omkring vores opgaver og vores betydning, - og det er en opgave, som er blevet vigtigere de seneste år. Det er derfor en fin balancegang at demonstrere, at vi både evner at bidrage til det økonomiske fundament, men at vi ikke på samme tid svækker vores raison d’etre. De to side kan sagtens befrugte hinanden, og succesfuld museumsdrift er ikke det samme som en udvanding af traditionelle fagligheder. ODM kan være en stærk stemme i de mange debatter, og det har vi brug for i en tid med mange forandringer

Museerne er langt hen ad vejen en succeshistorie med høj kvalitet i opgaveløsningen, med folkelig og politisk opbakning, gode samarbejder med fonde, men alligevel oplever mange museer, at den dagslige drift er udfordret og det er vanskeligt at imødekomme de mange forventninger til både forskning, samlingsopgaver, bæredygtig økonomi og mangfoldighed. Det er derfor fortsat en stor og væsentlig opgaver for ODM at sikre museerne en stærk organisatorisk forankring, hvor vi kan samles, vidensdele, og prioritere indsatser særligt i forhold til det statslige niveau og den nationale debat. ODM er på trods af museers forskelligartethed en samlede stemme i mange opgaver. Det kan være turismesamarbejder, udvikling og udrulning af en national bevaringsplan eller synliggørelse af museernes sociale opgaver. ODM kan bidrage ikke blot til at nuancerer debatterne, men i høj grad også til at kvalificere de beslutninger, som tages på nationalt plan. Det arbejde vil jeg fortsat gere bidrage til.

Jeg har gennem de sidste 14 år været ansat på ROMU, heraf 12 år i direktionen. Jeg har indgående erfaring med udviklingsprojekter og organisatorisk ledelse. Jeg fungerer desuden som Kulturarvschef og varetager desuden en række bestyrelses- og styregruppeposter, bl.a. i bestyrelsen for Nationalparken Skjoldungernes Land.

 

Flemming Just, Sydvestjyske Museer

Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer. Siden 2017 har jeg været formand for ODM. Det har været en stor fornøjelse at deltage i bestyrelsesarbejdet, indgå i et tæt samarbejde med sekretariatet og medvirke i de mange politiske, organisatoriske og netværksskabende aktiviteter. Derfor stiller jeg op til en ny to-årig periode til bestyrelsen.

Jeg har en omfattende bestyrelseserfaring fra mange sektorer og prøver efter bedste evne at bruge disse erfaringer til at sikre et professionelt bestyrelsessamarbejde, et velfungerende formandskab og et tæt samarbejde med direktøren.

Udadtil er det vigtigt for mig, at ODM fremstår som en stærk og troværdig samarbejdspartner. Indadtil er det i en brydningstid væsentligt for mig at søge at medvirke til, at alle museumskategorier i hele landet oplever, at de har fordel af at være med i fællesskabet og har mulighed for at påvirke. Derfor har ODM også afholdt en række regionale møder. Vi har også etableret to nye permanente udvalg for hhv. arkæologi og oplevelsesøkonomi, som er væsentlige arbejdsområder for museerne selv og i og i forhold til omverdenen.

Forandringens vinde blæser over museumssektoren, og det vil de blive ved med. Derfor har vi i bestyrelsen taget de første skridt til en omfattende strategidrøftelse omkring museerne frem mod 2030. Dette arbejde vil jeg gerne lægge nogle kræfter i, så ODM og medlemmerne kan stå så stærkt som muligt som vigtige lokale, regionale eller nationale institutioner.

Jeg er 61 år, dr.phil., har været direktør for Sydvestjyske Museer siden 2011 og før det professor og institutleder på Syddansk Universitet.

 

Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, Aarhus

Opstillingsgrundlag
Jeg genopstiller hermed til Organisationen af Danske Museers bestyrelse.

Mine mål med bestyrelsesarbejdet
Jeg mener, at ODM skal være landets samlende medlemsorganisation der repræsenterer museernes fælles museumspolitiske stemme.
ODM bør ved siden af sit kulturpolitiske arbejde være centrum for efteruddannelse, netværksdannelse og konferenceaktiviteter med formål, at styrke nationalt og internationalt samarbejde, professionalisering og generel museumsudvikling.
FNS Verdensmål skal integreres i det danske museumslandskab ligesom ODM skal være nysgerrig på nationale fornyende museumsinitiativer som fx et fælles museumskort.

Hvordan vil jeg arbejde for at nå disse mål?
Samarbejde og partnerskabsdannelse er afgørende for fremtidens samfund – og dermed også for museumsdrift. Vi kan lære meget af hinanden gennem åbenhed, tillid og gensidig inspiration.
Jeg tror på værdien i at bringe museumsmedarbejdere sammen på tværs af museumskategorier, niveauer og dagligdagens vilkår. ODM's efteruddannelsesaktiviteter bør derfor løbende udvikles og afstemmes efter det museumspolitiske landskab, behovet fra museernes medarbejdere og fremtidens driftsvilkår – heriblandt fokus på FNs Verdensmål.
En fælles politisk stemme er forudsætningen for en helhedstænkende museumspolitik i Danmark. ODM bør derfor forholde sig til rammevilkår og museumsdrift i hele landet, bygge bro og også turde udfordre de politiske arenaer på museumsfællesskabets vegne.
Endelig bør ODM arbejde aktivt for etableringen af et nationalt museumskort og tilsvarende fællesinitiativer der øger tilgængeligheden, kvaliteten og den økonomiske bæredygtighed af de danske museer.

Hvad banker mit hjerte for?
Mit hjerte banker for demokrati, dannelse og tilgængeliggørelse af kunst-, kultur-, naturhistorie og videnskab til alle.
Jeg ser et stort udviklingspotentiale for museerne i nu- og fremtiden som kulturbærende, debatterende og inviterende kulturinstitutioner. Samtidig er museerne vigtige ”troværdige og trygge rum” for refleksioner og forståelsen af samfundets kollektive erindringer, det enkelte menneskes rolle i verden og FNs Verdensmål.
Mit hjerte banker for, hvad vi KAN som museer - som vigtige nationale kulturinstitutioner i samfundet, ikke hvad eller hvem vi er.

Hvorfor mig?
Jeg medvirker i bestyrelsen for Midtjyske Museers Udviklingsråd, er formand i Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie, medlem af Kulturministeriets Strategiske Panel og er medlem af Rådet for Zoologisk Anlæg der også har sit virke under Kulturministeriet.
Jeg er 56 år, havbiolog af uddannelse har siden 1988 beskæftiget mig med publikumsformidling. Igennem de seneste år har jeg opnået indsigt i kulturpolitik og museumsdrift i store dele af landet. Denne viden stiller jeg fortsat gerne til rådighed i ODMs bestyrelsesarbejde.

 

Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet

Anne-Mette Villumsen (f. 1973) har været museumsleder på Skovgaard Museet i Viborg siden 2010. Hun er mag. art. i kunsthistorie og har taget en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge, en diplomuddannelse i ledelse og har været på Getty Leadership Institute i 2018.

Hun er medlem af Kulturstyrelsens kunstfaglige råd, er næstformand for Midtjyske Museers Udviklingsråd, og har i den forbindelse været med til at stå for de midt- og nordjyske museers tilstedeværelse på Kulturmødet på Mors.

Anne-Mette Villumsen har gennemført en række store udstillings- og forskningssamarbejder med andre kunstmuseer og en række digitale formidlingsprojekter. Skovgaard Museet er landets mindste statsanerkendte kunstmuseum, og Villumsen har fokus på, at mindre museer kan udvikles gennem faglige og tværfaglige samarbejder, at det er vigtigt med et mangfoldigt museumslandskab, og at det er vigtigt at styrke museernes fællesskab i regionerne såvel som på tværs af landet.

 

 

Publiceret:
03/04/2019