Museum Sydøstdanmark og Københavns Universitet søger kandidat til 3-årigt ph.d.-studie til udvikling af feltet ”Anvendt Arkæologi”.

Ansøgningsfrist: 01-11-2021 kl 23.59

I forbindelse med forsknings- og formidlingsprojektet Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord opslås nu en 3-årig ph.d.-stilling med ansættelse den 1. februar 2022 eller snarest muligt herefter.

Projektet
Tidslinjen tager afsæt i den aktuelle krise, som den lovpligtige arkæologi befinder sig i – ikke bare i Danmark, men også internationalt: Der graves som aldrig før, men udgravningsresultaterne omsættes kun i begrænset omfang til viden, som er direkte anvendelig i det moderne samfund. Det betyder, at der i stigende grad sættes spørgsmålstegn ved væsentligheden af de lovpligtige udgravninger i dagspressen såvel som politisk. Samtidig med at kravene til relevans og værdiskabelse i den arkæologiske viden øges, betyder de lovpligtige udgravningers økonomiske, administrative og faglige rammer imidlertid, at det er svært at leve op til disse krav. Projektets tese er derfor, at den lovpligtige arkæologis samfundsmæssige forankring har brug for at blive gentænkt. Kan dialogen mellem udgravningerne og deres kontekst i nutiden styrkes? Kan de lovpligtige udgravninger få en ny rolle i det moderne samfund, så den arkæologiske viden i højere grad bliver set som en væsentlig samfundsressource fremfor en tung samfundspligt?

Det konkrete udgangspunkt for Tidslinjen er byudviklingen i Køge Nord, hvor byggeriet af en ny bydel betyder, at landskabets historiske udtryk udviskes, og de eksisterende fællesskaber på stedet udfordres. Her skal en række eksperimentelle tiltag – herunder forskning i fællesskaber belyst gennem arkæologisk materiale, arkæologiske citizen science-projekter, udviklingen af en vandrerute med historiske digitale fortællinger samt kunstneriske interventioner i det offentlige rum – forsøge at omsætte den arkæologiske viden til en ressource, der kan medvirke til at løse de udfordringer, som den moderne udvikling skaber. Erfaringerne fra de konkrete tiltag skal omsættes til en strategi for en såkaldt Anvendt Arkæologi, der kan bruges i den danske museumsverden.

Ph.d.-stipendiatens opgave er i den forbindelse to-delt: for det første skal studiet følge, indsamle og omsætte erfaringerne fra projektets eksperimentelle forsknings- og formidlingstiltag til en generel strategi for Anvendt Arkæologi, som kan bruges i den danske museumsverden. For det andet skal ph.d.-stipendiaten bidrage til en diskussion og udvikling af det traditionelle arkæologiske vidensbegreb – lokalt og internationalt – ved at præsentere et nyt bud på, hvad de lovpligtige udgravninger kan bidrage med i nutidens samfund.
Yderligere information om Tidslinjen samt de konkrete tiltag i projektet findes her: https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/

Tidslinjen er gjort muligt gennem en bevilling fra Velux Fondens Museumsprogram.

Praktiske oplysninger
Afhandlingen kan skrives på dansk, et af de skandinaviske sprog eller engelsk efter eget valg.

Ph.d.-forløbet er en forskningsuddannelse, og undervejs i forløbet indgår ph.d.-kurser (minimum 30 ECTS) samt ophold ved et udenlandsk universitet (minimum 3 mdr.). Derudover må der påregnes samlet set 6 måneders arbejdsopgaver i forbindelse med projektet, herunder undervisningsopgaver på Københavns Universitet samt organisering og afvikling af aktiviteter på Museum Sydøstdanmark.

Kandidaten ansættes ved Museum Sydøstdanmark og indskrives ved på Saxo-instituttet, Københavns Universitet med lektor Tim Flohr Sørensen som hovedvejleder. Arbejdspladsen fordeles mellem Københavns Universitet og Museum Sydøstdanmark.

Stillingen omfatter 3 års fuldtidsansættelse med ansættelsesstart 1. februar 2022 eller hurtigst muligt herefter. Løn og ansættelse sker efter Statens AC overenskomst.

Kvalifikationsprofil
Vi forventer, at du har afsluttet en kandidatuddannelse (MA, cand.mag. eller mag.art.) i arkæologi, kulturarvsstudier, etnologi eller andet relevant fag.

Du bør som minimum kunne forstå og læse dansk, da du må regne med at en del relevant forskningsmateriale kun foreligger på dansk. At skrive dansk er også en fordel, men ikke et krav.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund, køn, seksuel orientering, alder, funktionsnedsættelse og etnicitet til at søge.

Hvordan søger man
Den skriftlige ansøgning bør indeholde:

  • Cover letter (max. 2400 anslag inkl. mellemrum), hvor du beskriver din motivation for at udføre ph.d.-studiet.
  • Projektbeskrivelse (max. 12.000 anslag inkl. mellemrum, uden litteraturliste). Projektbeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at gribe opgaven an og løse den stillede opgave. Du bedes beskrive, hvad dit datagrundlag skal være; hvordan du tænker det omsat til en strategi, som gør arkæologisk viden samfundsrelevant og hvilke problemer i den danske lovpligtige arkæologi, som strategien skal løse.

Kort sagt:
– Beskrivelse af ph.d.-studiets planlagte metode og teori
– Præsentation af baggrund og fokus for den planlagte ph.d.-studie
– Præsentation af perspektiver for studiet i forhold til mulighederne for en Anvendt Arkæologi i Danmark

  • CV (max. 4800 anslag inkl. mellemrum) og publikationsliste. I dit CV opfordres du til kort at beskrive, hvordan din faglige baggrund og erfaringer sætter dig i stand til at varetage de opgaver, som ph.d.-studiet stiller, og hvordan dine kvalifikationer bidrager til det overordnede projekt Tidslinjens gennemførelse. Kopi af relevante eksamenspapirer
  • Ph.d.-studiets tidsplan, herunder forslag til plan for undervisningsopgaver og udlandsophold (max. 2400 anslag inkl. mellemrum)
  • Budget (i det tilfælde, at der regnes med udgifter ud over den løn og de rejsepenge (30.000 DKK), der er afsat til ph.d.-studiet)

Ansøgning sendes som én samlet pdf-fil (motivation, projektbeskrivelse samt bilag) til job@museerne.dk, mærket med ”Tidslinjen – ph.d.” i emnefeltet, senest 1. november 2021 kl 23:59.

Bedømmelse
Udvælgelsen af den egnede kandidat vil blive foretaget af et ansættelsesudvalg sammensat af forskere fra Museum Sydøstdanmark, Københavns Universitet samt Tidslinjens projektgruppe.
Bedømmelseskriterierne er (i prioriteret rækkefølge):

  1. Ph.d.-studiets kvalitet og gennemførlighed
  2. Ansøgers forudsætninger for at varetage det foreslåede ph.d.-studie
  3. Ansøgers generelle kvalifikationer, erfaring og viden indenfor Tidslinjens forskningsfelter
  4. Karakterer i BA og kandidatstudie

For yderligere information kontakt:
Anna S. Beck, Museum Sydøstdanmark på asb@museerne.dk // +45 29910820 eller Tim Flohr Sørensen, Københavns Universitet på klq302@hum.ku.dk // +45 60757666

for PDF, klik her

Publiceret:
03/09/2021