Projekt: BEV*ARV

BEV*ARV er et omfattende projekt, som skal etablere et kvalificeret beslutningsgrundlag for Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til at kunne formulere en eventuel national strategi for bevaring af kultur- og naturarven på statslige og statsanerkendte museer.

BEV*ARV rapporten klar

I slutningen af januar 2024 sendes BEV*ARV-projektets rapport til museerne. De individuelle magasinrapporter er under færdigbearbejdelse og sendes inden påske 2024.

BEV*ARV projektet har vist:

  • Hvad der virker! Fokus på – og tilsyn med denne kerneopgave løfter med tiden niveauet. Siden midten af 00’erne har rapporter som blandt andet Kulturministeriets ”Udredning om bevaring af kulturarven”, ODMs ”Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer” og Rigsrevisionens gentagne beretninger holdt fokus på at løfte niveauet af opbevaringsforholdene for landets kultur- og naturarv, og det har haft en markant effekt. Kun én tredjedel af magasinarealerne var i 2006 egnede til formålet mod at det i dag gælder for to tredjedele af det samlede magasinareal.
  • Hvordan vi skal monitorere den fremtidige udvikling på området! BEV*ARV-metoden kan anvendes til at monitorere udviklingen af samlingsvaretagelsen på landets statslige og statsanerkendte museer og gøre opbevaringskvalitet målbart over tid og sted. På nuværende tidspunkt favner metoden magasinarealer, men kan udvides til også at dække for eksempel udstillinger og brand- og tyverisikring.
  • At der er et behov for en national handlingsplan for bevaring af kunst-, kultur- og naturarven! Nu, hvor vi ved, hvad der kan løfte kvaliteten af opbevaringsforholdene, og vi har udviklet en metode hvormed udviklingen kan monitoreres, henstår, at der besluttes rammer for en national strategi på området, således at museernes indsats kan prioriteres.

På vej mod en national strategi for bevaring af kulturarv

ODM forestod tilbage i 2006 en rapport over tilstanden i de danske museers magasiner. Rapporten viste tydeligt de problematiske og tit mangelfulde forhold, der herskede i de danske museers magasiner. Og selv om der de senere år er sket forbedringer, er der stadig magasiner, der halter bagud og langt fra sikrer forhold, der minimerer risikoen for biologisk nedbrydning (for eksempel skadedyr, skimmel og mug) og reducerer fysisk og kemisk nedbrydning, som Museumsloven foreskriver. Dette forhold understreges i flere senere udredninger og beretninger fra Rigsrevisionen og diverse udvalg samt af museernes egne kvalitetsrapporter.

ODM har i en årrække presset på for at skabe opmærksomhed på området. I samarbejde med Nationalmuseet blev der indsendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om midler til at få overblik over situationen. Formålet var at skabe forudsætningen for en ny strategi for bevaringen af kunst-, kultur- og naturarven. Med Finanslov 2019 lykkedes det: 2 mio. kr. blev afsat til projektet, som nu er døbt: BEV*ARV.

Fakta om BEV*ARV

  • Projektet skal indsamle data fra de seks statslige og 97 statsanerkendte museer i Danmark
  • Projektet er bevilget 2 mio. kr.
  • Nationalmuseet er projektejer og yder sekretariatsbistand til projektet
  • ODM er tæt sparringspartner og yder sekretariatsbistand til projektet
  • Projektets resultater skal sammenlignes med ODM’s magasinrapport fra 2006 og opsamle væsentlige læringspunkter
  • Projektet forventes afsluttet i efteråret 2023