Ph.d.-stipendium – malt og ølbrygning i sydskandinavisk forhistorie

Ansøgningsfrist: 21-11-2022

Nationalmuseet opslår et tværfagligt ph.d.-stipendium i krydsfeltet mellem arkæologi og naturvidenskab samfinansieret af Kulturministeriet og Nationalmuseet. 

Ph.d. projektet har til formål at belyse forekomsten af maltning og brygning af øl i tidlige agerbrugssamfund i Nordeuropa med hovedfokus på yngre stenalder i Sydskandinavien (4000-1700 f.Kr.). I projektet kombineres arkæologisk og naturvidenskabelig forskning, hvor der blandt andet gøres brug af en nyudviklet Scanning Elektron Mikroskop (SEM) baseret metode til at identificere malt fra arkæologiske kontekster. Ph.d.-stipendiaten skal være med til at formulere projektets problemstillinger, men to af de centrale forskningsspørgsmål er: (i) Hvornår optræder de tidligste vidnesbyrd om malt og brygning af øl i Sydskandinavien, og kan de, som ofte antaget, spores tilbage til de ældste agerbrugssamfund? og (ii) Kan fremstilling og forbrug af øl (og beruselse) integreres med allerede arkæologisk påviste sociale og rituelle fænomener i de datidige samfund?

Projektet vil være baseret på analyser af en række udvalgte og veldaterede kornfund fra sydskandinavisk / nordeuropæisk forhistorie. Disse analyser skal kombineres med en række eksperimentelle maltnings- og ølbrygningsforsøg, hvor hvert trin dokumenteres med løbende indsamling af komparativt materiale, som vil danne baggrund for fortolkningen af det arkæologiske kornmateriale. Den kulturhistoriske side af projektet vil blandt andet bestå i at belyse den sociale og samfundsmæssige betydning af alkohol og rus i forhistoriske samfund, herunder ’festen’ som en social drivkraft og alkohol som en social markør.

Kvalifikationer

Ansøgere, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende inden for forhistorisk arkæologi eller lignende, eller som forventer at få det inden den 21. november 2022 kan tildeles et 3-årigt ph.d.-stipendium. Ansøgere skal på ansøgningstidspunktet have afleveret speciale, og der skal som minimum foreligge en forhåndsgodkendelse af dette.

Den rette ansøger har gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i kollegiale fællesskaber. 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen som ph.d.-stipendiat er en tidsbegrænset stilling. Ansættelsesperioden er 3 år, og den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ph.d.-projektet rummer foruden forskningsdelen en forskeruddannelsesdel (svarende til et halvt årsværk) samt pligtarbejde (svarende til halvt årsværk).

Ph.d.-stipendiaten forventes indskrevet som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Afgrødegenetik og Bioteknologi, Flakkebjerg ved Slagelse. Det er en forudsætning for ansættelse, at kandidaten optages på ph.d.-skolen Graduate School of Technical Sciences ved Aarhus Universitet. Lektor og gruppeleder Kim Hebelstrup fra Aarhus Universitet vil være hovedvejleder og museumsinspektør fra Nationalmuseet Peter Steen Henriksen vil være bi-vejleder.

Tjenestestedet er museets enhed for Miljøarkæologi og Materialeforskning beliggende i Brede nord for København og Institut for Agroøkologi, Afgrødegenetik og Bioteknologi, Flakkebjerg ved Slagelse, hvor kandidaten skal gennemføre en del af studiet og også forventes at deltage aktivt i fagmiljøet.

Starttidspunktet vil være 1. januar 2023 eller snarest der efter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal omfatte:

  • En motiveret ansøgning på max. 1 side med begrundelse for hvordan kandidatens kvalifikationer passer ind i projektet
  • En projektbeskrivelse på max. 5 sider, som skal indeholde en redegørelse for projektets videnskabelige problemstilling, teori, metode, forhold til eksisterende forskning, valg af materiale samt refleksion over projektets perspektiver og formidling. På nuværende tidspunkt vil projektbeskrivelsen være tentativ, og skal bearbejdes inden endelig projektstart
  • CV på højst 1 side
  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der medsendes en forhåndsgodkendelse af specialet) samt en karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis samt karakterudskrift fra bachelorgraden
  • Evt. publikationsliste
  • Tidsplan for arbejdet, herunder plan for evt. udlandsophold

Skriftlige arbejder medsendes ikke, men vil blive rekvireret i det omfang det findes nødvendigt.

Ansøgningen skal sendes via Nationalmuseets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være modtaget af museet senest mandag d. 21. november 2022.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der blive nedsat et prækvalificerende bedømmelsesudvalg, der skal vurdere ansøgernes kvalifikationer i forhold til at opnå et ph.d.-stipendium. Der vil herefter blive nedsat et ansættelsesudvalg.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Forskningschef Peter Rasmussen, tlf.: 41 20 65 45, e-mail: peter.rasmussen@natmus.dk eller museumsinspektør Peter Steen Henriksen, tlf.: 41 20 61 79, e-mail: peter.steen.henriksen@natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
31/10/2022