Projektseniorforsker til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 11-06-2024

Nationalmuseet tilbyder en 4-årig stilling som projektseniorforsker i et nyt forsknings- og formidlingsprogram om legende museumsoplevelser.

Nationalmuseet ønsker at styrke sin forskning i formidling med særligt fokus på legende museumsoplevelser og designprocesser. Vi søger derfor en engageret og højt kvalificeret projektseniorforsker til at bidrage til et nyt strategisk forsknings- og formidlingsprogram, Moving Museums Through Play.

Moving Museums Through Play har til formål at undersøge, udvikle og evaluere legende oplevelsesdesigns i publikumsaktiviteter, undervisning og udstillinger på tværs af Nationalmuseets besøgssteder i perioden august 2024 til december 2027. Programmet, der er opdelt i tre spor, skal danne grundlaget for Nationalmuseets fremtidige arbejde med leg og skal føre til:

 • Forskning i tilgange og metoder, der vil give viden til andre museumsforskere og praktikere.
 • Legende museumsoplevelser for børn, unge og voksne.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af Nationalmuseet.

Stillingen skal også indgå i opbygningen af et tværfagligt forskningsmiljø i international klasse, der i samspil med museets udviklingsprocesser og i dialog med museets oplevelses- og læringsdesignere og forskere, samt eksterne forskningsmiljøer i ind- og udland, skal bidrage til at udvikle museets rumlige oplevelser, såvel som at skabe viden generelt til gavn for kultursektoren.

Arbejdsopgaver

Projektseniorforskeren væsentligste opgaver er:

 • At forske i legende museumsoplevelser; herunder at skærpe og videreudvikle et begrebsapparat for museets legende oplevelsesdesigns
 • At lede og bidrage til designbaseret aktionsforskning, der udvikler viden og kompetencer inden for legende design på tværs af Nationalmuseets besøgssteder
 • At gennemføre følgeforskning på legende formidlingsinitiativer under udvikling
 • At deltage i udviklingen og facilitering af kreative processer i organisationen

Derudover skal projektseniorforskeren:

 • Publicere forskningsresultater på højeste internationale niveau
 • Bidrage til at styrke museets forskningsmiljø ved tiltrækning af eksterne midler
 • Styrke museets internationale forskningsprofil ved deltagelse i konferencer og internationale forskningsnetværker
 • Varetage administrative opgaver som budgethåndtering, journalisering, mv.

Kvalifikationer

Ansættelsen som projektseniorforsker forudsætter en ph.d. grad i et museumsrelevant fag.

Herudover forudsættes forskningskvalifikationer på seniorforskerniveau i museumsformidling og udvikling af formidling, meget gerne med legen i centrum, samt videnskabelige kvalifikationer inden for relevante fagdiscipliner såsom kommunikation, codesign, museologi eller lignende.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Succesfuld erfaring med projektledelse, tidsstyring og overholdelse af deadlines
 • Erfaring med udvikling af museumsudstillinger
 • Stor gennemslagskraft, gode samarbejdsevner og erfaring med at kommunikere med mange forskellige faggrupper
 • Erfaring med workshopfacilitering
 • Erfaring med tiltrækning af eksterne midler
 • Dansk og engelsk i skrift og tale på højeste niveau

Løn- og ansættelsesvilkår

Det primære arbejdssted er Nationalmuseet i København i forskningsenheden Nyere Tid og Verdens Kulturer. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Overenskomst for Akademikere i Staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse. Bedømmelsen sker på baggrund af de publikationer, som ansøgeren vedlægger sin ansøgning.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ansøgeren. Herefter vil der blive nedsat et ansættelsesudvalg.

Du kan forvente rejsedage i forbindelse med afholdelse af workshops på Nationalmuseets besøgssteder samt deltagelse i seminarer og konferencer.

Stillingen er tidsbegrænset til 4 år, og ønskes besat den 1. oktober 2024 eller snarest derefter.  

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Skriftlig motiveret ansøgning med et kortfattet bud på en vision for stillingen (max 2 sider)
 • Curriculum vitae om uddannelse og hidtidig beskæftigelse samt andre færdigheder af relevans for stillingen
 • Kopi af kandidatbevis, ph.d.-bevis samt andre relevante dokumenter
 • Komplet publikationsliste
 • Kopi af fem publikationer, hvoraf højst en må være en monografi, og mindst tre af værkerne skal være udgivet inden for de sidste fem år fra ansøgningsfristens udløb

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog.

Hvis en publikation har mere end en forfatter, eller er resultatet af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Bedømmelsesudvalget kan se bort fra en publikation, der ikke tydeligt angiver, hvilken del ansøgeren er ansvarlig for.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest tirsdag den 11. juni 2024.

Den videnskabelige produktion, som ønskes inddraget i bedømmelsen, uploades til museets rekrutteringssystem (maks. 2 mb pr. fil) eller indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Personale, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K og skal ligeledes være modtaget af museet senest tirsdag den 11. juni 2024. Links til publikationer accepteres ikke. Kun bøger/monografier vil blive returneret.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorforsker Nanna Holdgaard på telefon 4120 6212.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
23/05/2024