Senior samlingsforvalter Artilleri og Sambandn til Forsvarsmuseet, Oslo

Ansøgningsfrist: Snarest muligt

Ved Forsvarets museer er det ledig en fast stilling (100%) som Senior samlingsforvalter – Artilleri og samband

Forsvarets museer forvalter, forsker og formidler Norges krigs- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En sentral del av oppdraget består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale kulturarv slik at dette kan benyttes for å spre kunnskap til kommende generasjoner. Forsvarets museer bidrar også til å ivareta og videreutvikle militær profesjonsidentitet og profesjonskultur gjennom sin etatsrolle.

Forsvarets museer består av syv museer (med totalt ti formidlingsarenaer) spredt rundt om i landet. Museene dekker alle forsvarsgrenene og har ofte et regionalt perspektiv. Forsvarsmuseet på Akershus festning er hovedmuseet. Samlings- og dokumentasjonsavdelingens sentrale oppgave er forvaltning, dokumentasjon og kontroll av Forsvarets museer sine samlinger. Samlings- og dokumentasjonsavdelingen spiller også en sentralt rolle i formidling og utstilling av samlingene.

Senior samlingsforvalter – Artilleri og samband har ansvar for forvaltning og utvikling av samlingene i Forsvarets museer. Dette medfører innhenting av kunnskap og dokumentasjon om våpensamlingen, noe som også innebærer at stillingsinnehaveren vil utøve gjenstandsbasert forskning. Stillingsinnehaveren har et faglig rådgivnings- og oppfølgingsansvar av de lokale samlingene ved de ulike museene, samt med utlånte gjenstander. Stillingsinnehaveren er rådgiver for Forsvaret og det sivile samfunnet i saker som berører fagområdet. I forvaltningsarbeidet benyttes samlingsforvaltningssystemet PRIMUS.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. Forsvarets museer er en av avdelingene.

Arbeidsoppgaver
Forvalte samlingen –

 • Dokumentere samlingen i PRIMUS
 • Har ansvar for den daglige driften i magasin
 • Kontrollere og telle samlingen i henhold til Forsvarets museer og Forsvarets regelverk

Vedlikeholde og videreutvikle samlingen –

 • Sammen med andre ansatte i Samlings- og dokumentasjonsavdelingen skal seniorsamlingsforvalter stå for alminnelig forvaltning og administrasjon av samlingen
 • Innsamling av gjenstander og annet relevant materiale, utvikle samlings- og forvaltningsplaner
 • Registreringsarbeid, betjening av internt og eksternt publikum, saksbehandling

Bevare og forvalte samlinger –

 • Forvalte Forsvarets historiske samlinger etter museumsfaglige retningslinjer

Formidle samlinger –

 • Rett og plikt til å drive forsknings- og fordypningsarbeid for å frembringe ny kunnskap om samlingene, med forventning om publisering
 • Delta i valg og montering av gjenstander i museenes permanente og midlertidige utstillinger
 • Formidling av samlinger og enkeltobjekter for internt og eksternt publikum

Faglig rådgivning overfor de øvrige av Forsvarets museer og rådgivning vedrørende historiske samlinger i Forsvarets generelt

 • Rådgivning og eventuell faglig opplæring av ansatte ved de øvrige av Forsvarets museer
 • Følge opp overføringer av samlinger og annet relevant materiale fra andre avdelinger i Forsvaret og gaver fra privatpersoner.

Forsvarets museer skal gjennom en OU-prosess som vil kunne påvirke stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Minimum masterutdanning fra Universitet-/høgskolenivå med fagsammensetning som er relevant for stillingens fagområde
 • Minst 4 års relevant yrkespraksis innenfor samlingsforvaltning
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk/tysk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring i bruk av PRIMUS eller annet museumsforvaltningssystem
 • God digital kompetanse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring med håndtering av skarpt artilleri
 • Utdanning innen museologi
 • Både historie- og museumsfaglig bakgrunn
 • Våpenteknisk erfaring
 • Praktisk kompetanse innen fagfeltet og/eller militærfaglig utdanning
 • Kjennskap og interesse til Forsvaret og militærhistorie
 • Kunnskap om Forsvaret

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper
Du er engasjert og har høy grad av integritet. I tillegg er du faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert. Det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. Du er også serviceinnstilt, fleksibel og har god formidlingsevne. Dessuten jobber du godt både selvstendig og sammen med andre.

Vi tilbyr
Gode pensjons- og velferdsordninger, som mulighet for trening i arbeidstiden, fleksibel arbeidstid, samt hyggelig arbeidsmiljø og gode muligheter for egenutvikling og faglig utvikling.

Stillingen som Senior samlingsforvalter lønnes som rådgiver SKO 1434 / seniorrådgiver SKO 1364 etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 65 – 68, for tiden kr 594 300 – kr 626 100/A1 tilsvarende, brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, se kontaktinformasjon (PDF).

Publiceret:
07/07/2021