Best practice om bevaring nyere tids kulturarv

I forlængelse af ”Nyere Tids” netværksmøde i januar i år, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som dels skal medvirke til at udvikle området og dels skal formulere feltets udfordringer og potentialer med henblik på at klæde Det Strategiske Panel på til at lave deres indstilling til Kulturstyrelsen. En af gruppens opgaver bliver også at få etableret et nationalt netværk, som kan fortsætte erfaringsudveksling og udvikling af ”best practice” på området.

Museumslovens kapitel 8 beskriver, hvordan landets statsanerkendte kulturhistoriske museer skal varetage opgaven med bevarings- og kulturarvsspørgsmål i kommunernes planlægning og byggesagsbehandling. Formuleringerne i loven er relativt løse, og der blev ikke flyttet et komma vedr. disse forhold ved lovrevisionen af 2013. I 2011 udarbejdede en arbejdsgruppe i ODM-regi en rapport på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen viste, at der var temmelig stor forskel på, hvordan museerne rundt i landet greb opgaven an, og at man generelt efterlyste koordinering og i øvrigt også økonomiske midler til at løse opgaverne tilfredsstillende.

Arbejdsgruppen, der blev nedsat i januar, afholder indledende møde i ODM, i Vartov, tirsdag 15. september kl. 10. Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte museumsinspektør Camilla Frellsen, Kroppedal Museum: camilla.frellsen@kroppedal.dk

Publiceret:
20/08/2015