Coronavirus: Museer og hjælpepakker – et overblik

Opdateres ikke længere, da alle hjælpepakker udløb ved udgangen af april 2022.

Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik med de væsentligste informationer, som måske kan være relevante for dit museum, inkl. links til hjemmesider.

Bemærk, at ODM ikke påtager sig ansvar for oplysningernes rigtighed. Betingelserne for hjælpepakkerne er ikke altid helt klare, og vi vil derfor gerne påpege, at vi ikke kan garantere, at vi har tolket dem alle korrekt.

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 41 39 39 41.

Kompensationsordning for virksomheder faste udgifter (krav: 30 % tab)

Kan ikke længere søges.

Lønkompensation for tvangslukkede og hårdt ramte virksomheder

Kan ikke længere søges.

Dog er ordningen “Målrettet lønkompensation” åben frem til 19. april under Slots- og Kulturstyrelsen.

Institutioner mv., som har været underlagt lukkepåbud, kan vælge at søge den målrettede ordning for lønkompensation.

Kompensationsperioden er den 10. december 2021 til den 15. februar 2022, ligesom i den generelle ordning for lønkompensation. Begge ordninger kompenserer med samme satser ud fra samme grundlæggende regelsæt. Institutioner med lukkepåbud kan også søge den generelle ordning.

Arrangørordningen

Kan ikke længere søges.

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.

Jf. aftalen indgået 9. december 2021 er vilkårene ændret, således at det bliver nemmere for arrangører at stå ved aftaler indgået med kunstnere.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Ordningen er åben for ansøgninger.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Kan ikke længere søges.

Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs genåbnes. Ifølge aftalen indgået 19. december 2021 kan vi regne med, at “Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.”

Disse vilkår var tidligere gældende og forventes altså fortsat:

  • Ansøger skal påvise, at a) alle nødvendige værktøjer forinden er taget i brug for at reducere omkostninger, og b) i videst muligt omfang at have anvendt den del af ansøgers disponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre fortsat drift
  • Ansøger skal dokumentere, at ekstraordinært tilskud fra nødpuljen er afgørende for den videre drift

Bemærk, at i opgørelse af likviditet og formue, skal ikke medregnes bundne midler, dvs. midler som er bundet i fast ejendom eller bundet eksempelvis i en fondsbevilling.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Ordningen kan ikke længere søges.

Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktioner, eller afvikle den med væsentlige ændringer. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår, ifølge aftalen indgået 19. december 2021. Dog udvides ansøgerkredsen til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud fra Kulturministeriet (inkl. Statens Kunstfond) inden for de seneste fem år. Ligeledes justeres bestemmelser om referenceperioder med henblik på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og træder i kraft fra 19. december 2021.

Læs mere om andre hjælpepakker til virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
20/03/2020