Er det slut med nye statsanerkendte museer?

ODM frygter på baggrund af en afgørelse i Kulturministeriet, at det nu er slut med nye statsanerkendte museer i Danmark.

Forstadsmuseet, der drives af Brøndby og Hvidovre kommuner, søgte sidste år om statsanerkendelse. Trods et enigt fagligt bedømmelsesudvalg og en positiv indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen har museet modtaget afslag på ansøgning om statsanerkendelse. Medlem af Folketingets Kulturudvalg Holger K. Nielsen, SF, stillede i januar et § 20-spørgsmål for at få en nærmere forklaring på afslagets ordlyd: ”det økonomiske grundlag for en statsanerkendelse af Forstadsmuseet er i øjeblikket ikke til stede”. Kulturminister Bertel Haarder svarer, at afvisningen skyldes, at der ikke i Finansloven er afsat midler til flere statsanerkendelser, og at nye anerkendelser kun kan finansieres ved at tage midler fra andre statsanerkendte museer. Videre skriver han: ”Jeg har ved min vurdering af denne ansøgning fundet det rimeligt at fastholde, at midler til en statsanerkendelse af Forstadsmuseet ikke bør findes ved en reduktion af eksisterende museumstilskud. Jeg har heller ikke på nuværende tidspunkt fundet mulighed for at tilføre yderligere midler til bevillingen til museumstilskud, og har derfor måttet afvise en statsanerkendelse med henvisning til, at det økonomiske grundlag for en statsanerkendelse af Forstadsmuseet i Hvidovre i øjeblikket ikke er til stede”.

Nye statsanerkendelser nødvendige

ODM er helt enig med kulturministeren i, at måden at finansiere nye statsanerkendte museer på, ikke er at tage midler fra andre statsanerkendte museer. Det vil blot svække den faglighed, som netop skal være på plads for statsanerkendelsen. Men ODM finder det beklageligt, at staten nu tilsyneladende ikke længere vil anerkende kompetente og nytænkende museer, som i tilfældet med Forstadsmuseet der bidrager med vigtig historie, viden og dokumentation. Således hæfter ODM sig ved, at det faglige bedømmelsesudvalg i sin entydigt positive indstilling betragter forstadens urbaniseringshistorie, der er Forstadsmuseet fokusområde, som væsentligt. Beslutningen om afslaget forekommer i øvrigt yderligere paradoksal eftersom der netop i 2015, efter en længere proces, blev udarbejdet et længe efterspurgt notat om vejen til at opnå statsanerkendelse

Publiceret:
18/02/2016