Fondsmidler til forskning og formidling i 2016

For andet år i træk inviterer VELUX FONDEN museerne til at fremsende interessetilkendegivelser om projekter til forskning og formidling. Tidsfristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse er 5. oktober.

Den samlede bevillingsramme for museumssatsningen er for bevillingsåret 2016 udmeldt til ca. 15 mio. kr. Da fonden ønsker at agere i en faciliterende rolle på grundlag af allerede spirende projekter, forventes en vis medfinansiering fra de deltagende institutioner. 

Det overordnede formål er at styrke museernes bestræbelser på at håndtere en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum. Dette tænkes gjort ved at:

  • Styrke integrationen mellem museernes forsknings- og formidlingsaktiviteter.
  • Styrke samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes forskere.
  • Bidrage til, at humanvidenskabelig forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Fagområder: Kunst- og kulturhistorie, formidling og museologi.

Det ideelle projekt rummer:

  • Både en forskningsdel og en formidlingsdel, der er tæt integrerede.
  • Både universitetsforskere og museumsforskere og -formidlere, som indgår i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte delprojekter.
  • Klart formulerede planer for, hvordan de forskningsmæssige resultater skal præsenteres og publiceres i videnskabeligt anerkendte sammenhænge.
  • Klart formulerede planer for, hvordan den opnåede viden skal formidles til publikum i konkrete former.
  • Erfaringsopsamling og refleksion over forsknings- og formidlingsprojektets forløb og resultater i form af følgeforskning eller afsluttende afrapportering til modelopbygning med henblik på langsigtet udvikling og styrkelse af museumsområdet.

Herudover ser fonden gerne, at projektet rummer:

  • Samarbejde mellem flere museer.
  • Internationale samarbejdsrelationer.

Baggrund

Som led i sit almennyttige virke besluttede fonden  2014 at afsætte særlige uddelingsmidler til en forsknings- og formidlingsindsats på de danske museer. 

Ud fra ønsket om at imødekomme museernes helt aktuelle situation og udfordringer var det fra begyndelsen fondens ønske at udforme museumssatsningen i tæt dialog med museernes egne forslag, overvejelser og ønsker. Fonden gennemførte derfor i løbet af 2013 og 2014 en række møder med forskelligartede museer landet over. Resultaterne af dialogmøderne har været væsentlige for udformningen af museumssatsningens formål, ønskede projektkarakter og virkemidler.

Se invitation til interessetilkendegivelser (tidsfrist 5. oktober 2015)

Publiceret:
15/07/2015