Forhandlinger om museumstilskud til efteråret

Oven på debatindlæg og både skrevne og mundtlige indlæg i andre sammenhænge om de ulyksalige besparelser står vi inden længe også over for en reform af de statsanerkendte museers tilskud. 

Kulturministeriet oplyser således i en pressemeddelelse, at kulturministeren fortsat arbejder på et oplæg til politiske forhandlinger om fremtidigt tilskudssystem og forventer politiske forhandlinger først på efteråret.

Alle i museumsmiljøet holder vejret: Hvordan vil ministerens forslag, der er lovet skal medvirke til både dynamik og fremtidssikring, mon se ud? Et forslag, som hun har løftet sløret for, vil komme til at indeholde både vindere og tabere, fordi der ikke er udsigt til flere statslige midler til museerne. Ministeren har i øvrigt senest italesat, at det er museerne selv og deres organisationer, der har ønsket en sådan reform (med vindere og tabere), fordi systemet for statstilskud i dag er uigennemskueligt. 

Fra ODM-side må vi meddele, at vi ikke har deltaget i arbejdet forud for en kommende ændring. Hverken i de to nedsatte visionsgrupper sidste år, hvis arbejde i øvrigt virker både gemt og glemt, eller siden. Vi har ved flere lejligheder søgt at forklare ministeren, at det her ikke er enkelt, og at afsættet burde have været en reel analyse af museernes samlede opgavevaretagelse – og ikke blot en rigid omfordeling af den statslige økonomi. Det kan kun skabe splid og ballade i en relativ homogen gruppe af statsanerkendte museer placeret rundt i hele landet. Vi har med afsæt i ideer fremkommet på møder med medlemmerne rundt i hele landet spillet konstruktivt med, ikke mindst for at gøre grundlaget for en evt. reform mere kvalificeret. Bl.a. ved at pege på en lang række faglige forhold, som vil kunne medvirke til at skabe den transparens i støttetildelingen som ønskes. Men det er ikke korrekt at tage ODM til indtægt for det synspunkt, at vi ønsker en reform på de nuværende præmisser. 

Se ministerens indlæg i Kristeligt Dagblad d. 7.8

Læs hele pressemeddelelsen fra Kulturministeriet – link ikke længere aktivt november 2020

Publiceret:
15/08/2018