Formandens nytårshilsen

Velkommen til et nyt årti. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sætte fokus på nogle af de vigtige sager, som fylder på mit og ODM’s skrivebord i den kommende tid.

Jeg vil lægge ud med nogle markante og glædelige nyheder for kulturarven og museerne:

Slots- og Kulturstyrelsen har netop meddelt, at kulturministeren har bevilget 2 mio. kr. til arbejdet med at skabe et kvalificeret grundlag for udviklingen af en national bevaringsplan. Det er hårdt tiltrængt, og en sag som ODM vedholdende har arbejdet på i en efterhånden længere årrække. Nu forestår så arbejdet med at kvalificere og konkretisere projektet, som er forankret på Nationalmuseet.

Sammen med de 16,5 mio. kr., som Kulturministeren i december bevilgede til hjælp til at skabe fælles museumsmagasiner, er det et væsentligt løft til samlings- og bevaringsområdet – og det vil vi fortsat have skarpt fokus på også i 2020, for der er et godt stykke vej endnu, før vi har sikret ordentlige vilkår for bevaringen af vores kulturarv. Det er en rigtig god start på 2020!

Social og økonomisk bæredygtighed er temaer, museerne som væsentlige og populære samfundsinstitutioner skal kunne håndtere. ODM sætter sig i 2020 i spidsen for en proces, som skal bringe os nærmere en fælles vision for fremtidens bæredygtige museer, der bl.a. skal hvile på principperne i FN’s verdensmål. Vi kalder processen Museum2030. Den skal vi selvfølgelig skabe i fællesskab. De første skridt tages ved chefnetværksmødet i januar.

Museumsøkonomi er en kompleks størrelse med mange ubekendte. Der spares som bekendt i staten, og i kommunerne er der flere steder også meldt om nedskæringer. ODM vil også i 2020 arbejde målrettet for at sikre museerne fair vilkår. Og der er to forhold, der i høj grad trænger sig på. Den varslede reform af statslig støtte til museerne er stadig på andet år til politisk debat. Et alt for langt forløb, der stadig er helt uafklaret. I ODM presser vi på for et tidssvarende og gennemsigtigt støttesystem – og har hele tiden haft det synspunkt, at i stedet for ensidigt at fokusere på en ændret fordelingsnøgle, også at huske dialogen om museernes opgaver som afsæt for støtte. Vi ser frem til, at politikerne ser museerne som værd at investere i.

Også sagen om tilbagebetaling af donationer for mere end 500 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond, optaget som låneforhold i sin tid, trænger til en afslutning. Mere end tre år er gået, siden sagen blev lovet løst politisk. Det er en helt uacceptabel og unødig sag, som alene skyldes administrativt og lovgivningsmæssigt sjusk, og hvor en række museer er kommet helt uforvarende i knibe. Den eneste løsning er, at låneforholdene enten eftergives eller forlænges. Vi vil følge sagen tæt på vegne af de godt 30 ramte museer.

I 2019 var der gang i ligestillingsdebatten. ODM forestod en tentativ medlemsundersøgelse af repræsentation af kvindelige kunstnere i indkøb og udstillinger, og resultatet dannede baggrund for heftig debat – både internt og i medierne. I ODM vil vi anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at integrere kønsperspektivet i indberetningen "Museer i tal" som en måde at være bevidst, synliggøre og forklare udstillings- og indkøbspolitik, og vi vil fortsat arbejde for at kvalificere debatten.

Ligeledes fortsætter vi dialogen med Billedkunstnernes Forbund for at sikre kunstnere minimumshonorarer. Alle er enige om, at kunstnere skal have ordentlige vilkår og anstændige honorarer. Hvordan er dog stadig et åbent spørgsmål. Vi vil i ODM anbefale, at der fastsættes minimumshonorarer, kombineret med besøgstal, som så kan være vejledende for museer og kunstnere. Mest af alt er det dog vigtigt at have afstemte og nedskrevne regler.

Jeg er glad for endelig at se det ødelæggende såkaldte omprioriteringsbidrag på 2-pct. forsvinde. De statslige nedskæringer har haft store konsekvenser i museumslandskabet, og der er derfor nu, endnu mere end før, brug for stærk politisk prioritering af vores kultur – herunder museumsområdet. Vi satser på, at vi i Joy Mogensen (S) har fået en stærk minister, som anerkender kulturens betydning som samfundsmæssig aktør, og som kender værdien af et levende, aktivt og engagerende museumsvæsen.

Til slut: Godt nytår – og en stor tak til alle jer, som arbejder for og i museerne.

Flemming Just, Formand ODM

Publiceret:
14/01/2020