Formandens nytårstale 2021

Her i starten af det nye år kan vi se tilbage på et 2020, som på mange måder blev helt anderledes udfordrende, end nogen kunne have forudset. Covid-19-pandemien har kastet verden og Danmark ud i en række voldsomme kriser. Sundhedsmæssigt, men også økonomisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Museerne og det øvrige kulturliv har været, og er stadig, som publikumsorienterede institutioner hårdt ramt. Restriktioner, lukning, genåbning og hjælpepakker er blevet kritiske emner i arbejdet med og på museer, og i ODM har det i lange perioder fyldt hele arbejdskalenderen og lidt til.

Jeg er glad for, at ODM både i de kaotiske forårsdage og senere hen er lykkedes med at få indsamlet troværdige data, skabt overblik og kommunikeret problemerne videre til beslutningstagere og medier, samtidig med at vi har gjort alt for at opretholde et højt niveau af krisekommunikation til vores medlemmer. Det er ikke alt, vi er lykkedes med, men jeg glæder mig over resultater som adgang til hjælpepakker for alle museer – uanset finansieringsform, korrektion af uhensigtsmæssigheder i hjælpepakkerne og i det hele taget det tætte samarbejde med kulturens ordførere og andre politiske aktører på kommunalt og nationalt plan.

Indgangen til 2021 blev ikke, som mange af os nok havde håbet, en ny og frisk start. Tværtimod er vi nu i lige så hård nedlukning som i foråret. Arbejdet fortsætter, og vi forsøger hele tiden at være opmærksomme på de forskellige udfordringer, der rammer forskellige typer af museer – og at arbejde for de bedste løsninger. For nuværende arbejder ODM for en løsning for de museer, som blev særligt hårdt ramt af nedlukningen over julen, og for at sikre en bedre genåbningsproces, end den vi oplevede i det sene forår.

Der er dog også sket andet i det forgange år end pandemien – og selvom 2021 utvivlsomt bliver voldsomt præget af covid-19, og mange ressourcer vil blive allokereret til dette, har vi også andre ting på tegnebrættet.

2020 blev året, hvor vi efter et langt forhandlingsforløb sammen med kunstnernes organisationer landede en aftale om vejledende minimumshonorarer til kunstnere. Et vigtigt redskab til at understøtte rimelige arbejdsvilkår for kunstnere.

Også sagen om tilbagebetaling af donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond fandt endelig sin løsning. ODM har igennem flere år arbejdet hårdt for en løsning, og om end vi havde ønsket en 100 % eftergivelse af gælden, er 90 % dog også, for langt de fleste ramte museer, et rimeligt resultat.

I ODM’s efteruddannelsesenhed udviklede vi i 2020 en række onlineformater, som nu rulles ud. Det sikrer, at vi kan tilbyde kvalificeret kompetenceudvikling til museerne, forsamlingsforbud eller ej.

Debatten om en museumsreform – eller rettere: en reform af fordelingen af den statslige støtte til museer – blussede op igen. Som jeg flere gange har slået til lyd for i den offentlige debat, har vi i ODM det standpunkt, at en reform ikke skal blive et nulsumsspil med omfordeling af kroner og ører som eneste formål, og med mere eller mindre tilfældige vindere og tabere som resultat. I stedet vil vi også i 2021 arbejde for, at en reform baserer sig på en egentlig analyse og stillingtagen til de opgaver, museerne løser for staten. Først herefter giver det mening at tale økonomi. Kulturministeren har meldt ud, at hun vil indkalde ordførerne til drøftelse. Vi følger sagen tæt.

Også #MeToo-debatten satte markant præg på 2020 – og kommer til at gøre det i 2021. Indsatsen for inklusion og mod sexisme og krænkende adfærd på arbejdspladsen er vigtig i alle sektorer, også på museerne. ODM er derfor sammen med 30 andre kunst- og kulturorganisationer med i partnerskabskredsen bag det ambitiøse uddannelsesforløb ‘Kunst og kultur i balance’. Over 100 forskellige kulturelle organisationer og institutioner deltager, herunder flere museer og ODM. Jeg håber, at det vil bidrage til at skabe konkrete, positive adfærdsændringer på kulturens arbejdspladser.

ODM satte sig i 2020 i spidsen for en proces, som skulle bringe os nærmere en fælles vision for fremtidens bæredygtige museer, der bl.a. skal hvile på principperne i FN’s verdensmål. Processen, som vi kalder Museum2030, er involverende og afhænger af bidrag fra medlemsmuseerne – og netop derfor blev den, som så meget andet, bremset af coronapandemiens indtog. Arbejdet med at analysere og diskutere de kommende års udfordringer, og hvordan museerne og ODM kan og bør forholde sig til det, er dog ikke blevet mindre vigtigt. Snarere tværtimod – kriser sætter tingene på spidsen, og vi kommer i de kommende år ikke uden om at forholde os til emner som fx diversitet, bæredygtige forretningsmodeller, klima, krisemanagement og digital tilstedeværelse. Den diskussion faciliterer ODM gerne.

Krisen har også vist, at vi mere end nogensinde har brug for stærk politisk prioritering af vores kulturliv. Det er det, der samler os og giver fællesskab og perspektiv, også i vanskelige tider. ODM arbejder i disse svære tider for at sikre, at vi også efter krisen har et landskab af velfungerende og engagerende museer, som plejer, formidler og perspektiverer vores kulturarv til glæde for hele befolkningen.

Til slut: Godt nytår – og en stor tak til alle jer, som arbejder for og i museerne.
Flemming Just, Formand ODM

Flemming Just. Foto: Thorkild Jensen

Publiceret:
11/01/2021