Indsamling og kassation – med omtanke

På de svenske museers årsmøde i Malmø i april udtalte enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Ole Winther, i en analyse af forholdene på de danske museer, at museerne i Danmark er fyldt med ”gammelt skrammel”, og at de bør kassere, hvad der kan anslås til mellem 70-75 pct. af deres samlinger. En udtalelse han i Politiken d. 29.5.18 dog modificerer. Nu handler det snarere om at halvere museernes indsamlede genstande. 

Senere på dagen har Slots- og Kulturstyrelsen udsendt en pressemeddelelse, hvori det understreges, at der ikke er truffet nogen beslutning om, ”hvad antallet af museumsgenstande på museerne i Danmark skal være”, og at udskillelse altid sker ”på baggrund af en faglig vurdering og ikke på baggrund af konkrete måltal. Slots- og Kulturstyrelsen hverken kan eller vil tvinge museerne til at skille sig af med genstande. Det er helt op til museerne selv at vurdere at afgøre”. 

Den meddelelse er vi i ODM glade for, for det var en meget voldsom og ikke gennemtænkt udtalelse, der i øvrigt vakte opsigt i Sverige, på en faglig problemstilling, som entydigt er museernes ansvar. 

ODM mener, at selvfølgelig kan der udskilles genstande. Det gøres allerede i dag i dialog med den selvsamme styrelse. Men det skal gøres med faglighed og omtanke, ellers risikerer vi at miste vigtig viden. Som bestyrelsesmedlem i ODM og leder af Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle Lise Ræder Knudsen siger til Politiken, så ved vi ikke, om de genstande, som i givet fald destrueres, kan have værdi i fremtiden. For det er gennem samlingerne og genstandene, at vi kan få vigtig information om danmarkshistorien. Museumsmagasiner er en bank af viden, som vi bør være forsigtige med at udskille fra. 

Museernes pligt er at indsamle, bevare – og kassere 

Samlinger og genstande er således, sammen med den viden der findes om dem, museernes væsentligste kapital, som det er museernes pligt at indsamle, forvalte og sikre. Og netop tidens debat om fælles museumsmagasiner og nu størrelsen på samlingerne viser med al tydelighed, at der i den grad mangler overblik. Først derefter kan der tages stilling til omfanget af kassation. 

I relation hertil bør man i øvrigt ikke glemme de mange danskere, der har doneret genstande til museerne i tiltro til, at de bevares for eftertiden, i klar forventning om at museerne passede på tingene – og behandle disse med respekt. 

Museer indsamler ikke ureflekteret – og da slet ikke ”gammelt skrammel”

Det er meget usandsynligt, at fortidens indsamling var så ureflekteret, som enhedschefen antydede på de svenske museers årsmøde – og som citeret i Politikens artikel. Det er i øvrigt værd at bemærke, at nutidens indsamling er særdeles restriktiv. Så restriktiv, at fagfolk frygter, at vor egen tids kulturarv i stor grad forsvinder uden at blive dokumenteret. Det er endvidere vigtigt at sondre mellem den store forskel på arkæologisk indsamling, indsamling af nyere tids kulturarv, indsamling af naturgivne effekter og genstande og indsamling af kunst. 

Udskil gerne med omtanke – og på et strategisk grundlag

Fagligt bør kassation foregå lige så reflekteret som indsamling, da vi kan have svært ved i dag at se, hvad morgendagens samfund finder væsentligt. Det er vigtigt at understrege, at museerne ikke er bange for at forholde sig til kassation. Men det bør, som vi i Organisationen Danske Museer gennem en årrække har plæderet for, først ske, når vi har et samlet overblik og en national strategi. Før da giver det slet ingen mening at tale kassation i den størrelsesorden, som enhedschefen citeres for.

 

Artikler om sagen: 

Chef i Slots- og Kulturstyrelsen med chokerende besked på møde i Sverige: Museernes samlinger »er fyldt med gammelt skrammel« (Politiken 28. maj 2018)

Chef i Kulturstyrelsen: Halvdelen af alle museumsgenstande kan kasseres (Altinget.dk 29. maj)

Efter chokmelding fra kulturstyrelseschef: Museer frygter at smide vigtige genstande ud (Politiken 29. maj)

Chef i Kulturstyrelsen svarer på kritik: »Man må spørge sig selv, om det er vigtigt at have måske 30 ens symaskiner i dette land« (Politiken 29. maj)

Styrelsen har ingen mål for at udskille museumsgenstande (SLKS)

Museumsskrammel? (Kulturen på P1 29. maj kl. 15:04)

Skrammel eller kulturarv? Gemte samlinger rummer vigtig historie, siger centerleder (TV2 29. maj)

Det kræver en times arbejde at kassere én museumsgenstand (Politiken 29. maj)

»Det kan jo være ligegyldigt, om en traktor har hørt til i Holstebro eller Struer« (Berlingske 29. maj)

Ryd op nu – ellers vil hele Danmark være dækket af museumsmagasiner i år 4302 (Berlingske 30. maj)

Kommentar: Mange politikere opfatter kulturarven som en hellig ko, der trænger til at blive slagtet. Bare en smule.(Politiken 31. maj)

Er dette ikke bare skrammel? Eller rummer kassen en historie, der vil fascinere dig? (Dagbladet Holstebro Struer 31. maj)

Museum sorterer i 100.000 ting, gemt i et magasin befængt med skimmelsvamp (Politiken 4. juni)

Antennen: Hvad med museumsgenstandene? (fyens.dk 25. juni 2018)

Publiceret:
29/05/2018