Kulturarven trues…. af moms

ODM har opfordret ordførerne i Folketingets Kulturudvalg til politisk handling med hensyn til en uheldig konsekvens i forbindelse med ændringen af Museumsloven i 2012. Det blev besluttet, at sende de statslige midler (ca. 13 mio.kr.), der hidtil var givet til syv bevaringscentre rundt i hele landet, direkte til de museer, der var tilknyttet bevaringscentrene.

Beslutningen påvirkede ikke færre end 75 statstilskudsberettigede museers bevaringsarbejde. Hvad ingen vidste på det tidspunkt, var at tilskuddet, ved overførelsen direkte til museerne, herefter skulle belægges med moms. Det stod klart efter et bindende svar fra Skatterådet i efteråret 2014. De tildelte midler til bevaring er således med et slag blevet 20 % mindre, fordi der nu skal afregnes moms. Det samme gælder i øvrigt de ydelser, som museerne ad anden vej for offentlige midler køber hos konserveringscentrene, og som man tidligere opfattede som værende en helt integreret del af museernes bevaringsarbejde.

Museumslovens ændring i 2012 havde ikke til hensigt at forringe museernes arbejde med bevaring. Således var der i stemmeaftalen bag ændringen eksplicit formuleret, at flytningen af midlerne direkte til museerne ”… ikke betyder en nedprioritering af konserveringsindsatsen.” (L. 24, bilag 15). Den tekniske hindring er derfor helt ude af trit med ønskerne om, at museerne samlet set bliver bedre til at håndtere bevaringsindsatsen. Forhold som ODM senest debatteret med Kulturudvalget og Kulturministeren, ved en høring i november 2014, på baggrund af Rigsrevisionens hårde kritik af museernes arbejde med bevaring af kulturarven. 

Se afgørelsen i SKAT

Brev til kulturministeren om sagen

Omtale i pressen

Publiceret:
26/02/2015