“Museer kan sætte alt til debat”

Museumslovens fem opgaver skal fastholdes, Arbejdsmarkedets Feriefond bør eftergive gæld til museerne, IT- og registreringssystemet SARA lader stadig vente på sig, national bevaringsplan på finansloven for 2020. ODM’s formand, Flemming Just, fortalte om ODM’s politiske arbejde på det faglige orienteringsmøde.

”Det er en glæde at se godt 400 deltagere til årsmøde. Det viser, at der er stor efterspørgsel efter fællesskab og faglighed. Men fagligheden er også spundet ind i økonomiske og politiske virkeligheder, og der sker store forandringer i disse år i museumssektoren i forhold til, hvordan vi organiserer os, hvordan vi interagerer med det omgivende samfund, og hvordan vi tør tænke langt større end for ti år siden,” sagde ODM’s formand, Flemming Just ud, før han fortalte om ODM's fem principper for fordeling af statstilskud og øvrige politiske sager, ODM arbejder med. Følgende er et sammendrag af talen:

Uskøn uddeling af merbevillinger
”Lad os begynde helt overordnet, nemlig med oplæg til finanslov 2018.Det er desværre et finanslovsforslag, der med kulturminister Mette Bocks egne ord er blottet for kulturpolitik. Vi har kun fået en fortsættelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag, dvs. to procent besparelse hvert år af det statslige bidrag. Kulturministeren har lovet, at der vil komme til at ske noget med næste finanslov, når en række af de mange reforminitiativer, hun har igangsat, skal til at udmøntes. Så meget desto mere uskøn har det været at se, at finansministeren hen over hovedet på kulturministeren har delt lunser ud til lokale folketingsmedlemmer, således at udvalgte museer og oplevelsescentre har fået nogle merbevillinger. Jeg er glad for hver eneste ny krone til museumssektoren, og jeg kan kun ønske de enkelte institutioner til lykke, men stadig er det uskønt, når der samtidig er igangsat et arbejde, som skal gøre museumsstøtten mere gennemsigtig.”

Sagen om momskompensation vundet
”Ordningen vedr. kompensation for moms for almennyttige og velgørende organisationer, herunder museer, stod til at blive ændret i forbindelse med regeringens finanslovsforslag for 2018. I alt ville der forsvinde 100 mio. kr.  Almennyttige foreninger, herunder museer, har adgang til en særlig pulje, så de kan få mere moms refunderet, såfremt de opfylder en række betingelser. Nogle af vore medlemmer stod til at miste flere millioner. Forud for at forslaget blev taget af bordet, medvirkede ODM i en intens lobbyproces – med afholdelse af en række møder på tværs af Folketingetpartier. Vi er herunder, i visse tilfælde, blevet mødt med en slående mangel på forståelse for, hvilken økonomisk virkelighed landets kulturinstitutioner lever i. Sagen er aktuelt vundet, men der forestår et oplysningsarbejde for at gøre politikerne klart, at kultur – og museer – ikke er noget, der kan drives alene ved den gode vilje”

Arbejdsmarkedets Feriefond skaber usikkerhed på museer
Som mange af jer måske vil vide, fjernede den forrige regering en betydelig sum fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det fik samtidig fonden til at begynde at kræve deres bevillinger tilbage fra museer, centre og andre turistattraktioner. I langt de fleste tilfælde har det været sagt mere eller mindre direkte, at der var tale om bevillinger, som ingen forventede skulle tilbagebetales, og Arbejdsmarkedets Feriefond står også som donator på mange bronzeplader rundt om i landet. Stor har bestyrtelsen derfor været, da mange institutioner fik at vide, at nu skulle bevillingen tilbagebetales, da der var tale om et almindeligt lån.

ODM har gennem hele 2017 arbejdet målrettet på at ændre ved den urimelige sag vedr. museer og andre attraktioners tilbagebetaling af endog meget store beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond. Ca. 600 mio. kr. har museer og andre kulturinstitutioner i klemme.  Fra politisk side blev der efterhånden stor opmærksomhed omkring, at her var der spredt ud over landet en række tikkende bomber, som ville kunne udløse lukninger. Så allerede ved påsketid lovede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) en løsning. Det har vist sig noget vanskeligere end som så at indfri det løfte. Nu er der gået EU-ret i sagen med formodning om uretmæssig statsstøtte, og en løsning ser ud til at ville tage lang tid at finde. Det er en ganske uholdbar situation for de ramte museer, der går i usikkerhed om en gældspost, som de på ingen måde havde regnet med skulle indfris. ODM’s direktør Nils M. Jensen følger sagen meget nøje og har løbende møder med relevante politikere i både Kultur- og Beskæftigelsesudvalget i Folketinget.”

SARA – et smertensbarn, men forhåbentligt værd at vente på
”Et andet smertensbarn er SARA, det kommende samlings- og registreringssystem. Sidste år stod styrelsens IT-faglige chef på denne scene og undskyldte, at SARA ikke var klar til drift, men lovede bod og bedring til foråret 2017. Han kunne have stået her igen – for SARA er stadig ikke klar. Jeg kunne lige nu sige en hel del mindre pænt om styring af store statslige it-systemer og om de store frustrationer, de involverede har haft og stadig har.

De ord gemmer vi til rette lejlighed. Det, der er brug for at slå fast, er, at vi ikke får et fiks og færdigt system, at der vil opstå mange irritationer blandt brugerne, inden systemet er på plads. Men SARA kommer, og lige som andre skønne kvinder er hun forhåbentlig værd at vente på.

I meget nær fremtid bliver det 23. styregruppemøde afholdt, og her vil en række udestående bliver drøftet fordomsfrit. Testresultaterne vil blive præsenteret, og herefter beslutter styrelsen som projektejer omkring den videre fremdrift. Desværre er Nationalmuseet ikke med i den første fase, da de ikke er Regin-brugere og har behov for at komme i mål med deres eget system, inden de kobler sig på SARA. Det samme gælder Statens Museum for Kunst, som har et amerikansk system. Lad os nu vende blikket lidt fremad og opad.”

Stort behov for kulturpolitisk forskning
”ODM har i lang tid arbejdet for at skabe et forum for kulturpolitisk forskning. Et kulturens analyseinstitut. Der er behov for praktisk forskning i kulturområdet, som ikke kun skal være navlepilleri om, hvor god kultursektoren er, men i høj grad se kulturen i samspil med andre samfundssektorer. Kultur i den åbne skole, kultur og sundhed, kultur og turismeomsætning, kultur og integration, kultur og dannelse for at nævne nogle. Vi har haft nogle drøftelser med Kulturbestyrelsesforeningen, Idrættens Analyseinstitut, kommuner, politikere o.a.

Ministeren og Slots- og Kulturstyrelsen er ikke enig i behovet, men det er lidt forunderligt, at man har en sektor, der trods alt samlet set modtager ret mange offentlige midler, uden at man har systematiske undersøgelser af sektorens betydning og impact.

Finansieringen er selvsagt en udfordring, men det skal nu ikke få os til at begrave punktet. Vi arbejder videre med sagen og vil indtil videre glæde os over to andre initiativer. I Kulturministeriet er man ved at opruste på at kunne levere metadata og omfattende analyser. Det sker i et tæt samarbejde med Danmarks Statistik.  Velux fonden og Nordea-fonden har finansieret udviklingsprogrammet Vores Museum, hvor en række universiteter og museer arbejder med innovativ museumsformidling, og også med impact, og hvordan man måler det. I målingen af effekter skelner man mellem outcome, dvs. produktion som kan være i form af forskning, besøgstal, antal undervisningstilbud osv., og så impact. Det sidste handler om den virkning og indflydelse, et museum har. Det er selvsagt noget vanskeligere og kan blive til levering af elastik i metermål. Ikke desto mindre er det et begreb, som står mere og mere i fokus internationalt.”

Museer kan sætte alt til debat
”Vi vil arbejde for, at ODM og dermed museumssektoren kommer tættere på begge initiativer. I forhold til forskningen i impact drejer det sig også om, at vi alle skal passe på, at vi ikke taler museernes rolle ned, således at vores betydning kun bliver set som instrumentel. Hermed mener jeg, at vi ofte kan komme til at ville retfærdiggøre offentlige tilskud ved at henvise til, at vi sandelig bidrager så og så meget til turismeudviklingen og skaber så og så mange arbejdspladser. Det er fint og godt, men vi skal også turde ranke ryggen og med stolthed sige, at et museum er en af de vigtigste samfundsinstitutioner.

Vi er med til at danne billeder af, hvem vi er som folk og nation. Vi er demokratiske institutioner, som giver alle børn uanset baggrund nogle stærke og tankevækkende oplevelser inden for natur, kunst og kultur. Vi sikrer den nationale natur- og kulturarv. Vi er et af de sidste steder, hvor man på et oplyst grundlag kan sætte alt til debat og alt i perspektiv. Kort sagt, vi er med til både at bevare og udvikle umålelige størrelser som identitet, fælles menneskelig forståelse, stedbundethed og udsyn.  Rygraden i alt dette er vore samlinger. Men vi må erkende, at ryggen her ikke er helt så rank, som når vi skal tale om vores samfundsmæssige rolle.”

National bevaringsplan på finansloven for 2020
”Der er rigtig meget fokus på forskning og formidling, men vi vil også gerne sætte samlinger i centrum. Rigsrevisionen har senest i 2014 været efter museumssektoren: Der er for dårlige opbevaringsforhold og sikring, og mange er ikke i mål med registreringsarbejdet. ODM har derfor nedsat en arbejdsgruppe med Iben Bækkelund Jagd fra Roskilde Museum i spidsen.

Det er arbejdsgruppens formål at udarbejde en fyldestgørende, men ikke komplet oversigt over de statsanerkendte, danske museers bevaringsforhold og -udfordringer. Den samlede oversigt vil indeholde: Opsamlede status for bevaringsområdet, opdelt på kunst, – natur- og kulturhistoriske samlinger. Igangværende initiativer, som har til formål at imødekomme rigsrevisionens kritik, herunder samlingsgennemgange og udskillelse, magasinforbedringer, herunder opførelse af nye magasiner. Museernes vurdering af egne bevaringsudfordringer. Arbejdsgruppens anbefalinger for det videre arbejde.

Arbejdsgruppen leverer sin rapport til ODMs bestyrelsen 1. april 2018. Bestyrelsen vil derefter anvende rapporten som afsæt for en høring, formentlig i Landstingssalen i januar 2019, med det formål at sikre politisk bevågenhed omkring de udfordringer, som bevaringen og sikringen af danske kulturarv har. Ultimativt er det vort håb, at vi med initiativet kan sikre opbakning til at komme på finansloven for 2020 med en national bevaringsplan.”

ODM etablerer udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi
”Museernes rolle i turisme- og oplevelsesøkonomien bliver mere og mere central både for museerne selv og for det omgivende samfund. De mange flotte nye eller ombyggede museer trækker overskrifter og turister i stort tal, og trækker også mange internationale priser. Museerne medvirker dermed både til lokal og national branding.

De enkelte museer og ODM bliver derfor i stigende grad involveret i mange turismesammenhænge. ODM sidder fx med i Turismens Advisory Board, og vi er med i Kulturministeriets og Erhvervsministeriets arbejde omkring udvikling af turisme og især kulturturisme. Vi har mange museer, der gør det virkelig godt omkring praktisk udvikling af kulturturisme. For at styrke erfaringsudveksling, datagrundlag og udvikling og for at klæde bestyrelsen bedst muligt på vil ODM nu nedsætte et permanent udvalg omkring turisme og oplevelsesøkonomi. Det bliver i så fald det tredje permanente udvalg under bestyrelsen. Det første var forskningsudvalget med Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, i spidsen. Det udvalg har i høj grad bevist sit værd og har bl.a. stået bag nogle meget besøgte forskningsdage, der nogle gange har været afholdt på Jernbanemuseet.”

Arkæologisk udvalg skal støtte 27 gravende museer
”I år blev det andet udvalg så nedsat, nemlig ODM’s arkæologiske udvalg med Mads Runge, Odense Bys Museer, som formand. Udvalget består af folk fra museerne og ODM’s bestyrelse og arbejder med de mange komplekse problemstillinger, der er inden for primært Museumslovens kap. 8 vedr. arkæologien. Udvalget understøtter ODM’s bestyrelse i forhold til sager omkring det arkæologiske arbejde på de 27 gravende museer. Et af de første væsentlige arbejder gruppen har behandlet, er at fremstille et forskningscharter, der fremhæver god forskningsskik på området. Et arbejde der virkelig er til efterfølgelse.  Vi har store forventninger til udvalgets fremtidige arbejde.”

Publiceret:
23/11/2017