Museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til økonomien

Dansk Industri (DI) har i en dugfrisk analyse påvist, at de danske museer bidrager med ikke mindre end 4,9 mia. kr. til værdiskabelsen i dansk økonomi. I rapporten fremgår det, at "To-tredjedele af museernes bidrag til bruttoværditilvæksten kommer fra museernes egen ”produktion” altså udstillinger, rundvisninger mv., mens den sidste del kommer fra de indirekte effekter, når museerne køber varer og ydelser hos andre virksomheder".

Fra DI meddeles det yderligere, i en artikel i Politiken d. 10.1.19, at: "Det, vi ser på her, er dog de helt lokumskolde tal fra nationalregnskabet. Vi lægger ikke alt det andet oveni, men ser alene på aktiviteten i museernes egen virksomhed og de ydelser, de køber hos andre aktører. Dermed kan vi måske ligefrem komme til at undervurdere deres betydning, vil nogle mene. Men det er en sober måde at regne på."

Formand for ODM Flemming Just: ”Det er glædeligt, at det nu med klare tal påvises, at museerne i sig selv mere end betaler sig. Hertil kommer de lokale effekter i form af generelt flere turister og øget attraktionsværdi for borgere og turister. Selv om vi skal glæde os over tallene, skal vi stadig huske på, at den væsentligste værdiskabelse består i, at museerne tager vare på kultur- og naturarven og er centrale for dannelse og identitet.”

Læs DI's rapport her

Publiceret:
11/01/2019