Museumsreform? Diskussionen fortsætter

Kulturministeren er henholdende i sine svar til Folketingets kulturudvalg vedrørende en eventuel reform af museernes statslige støtte. På den ene side anerkender ministeren behovet for en drøftelse og for at se på museernes opgaver bredt, på den anden side afviser hun idéen om et ekspertpanel til at lave en analyse af museernes opgavevaretagelse. Ministeren sår desuden tvivl om i det hele taget at gennemføre en reform, hvilket ellers har ligget på tegnebrættet siden (og før) hendes tiltrædelse.

I svar til kulturordfører Birgitte Bergman (K) vedrørende en eventuel museumsreform skriver Kulturministeren blandt andet:

"Jeg er enig i, at der er behov for en drøftelse om museumsstrukturen, herunder om museernes opgaver. Jeg er dog ikke på nuværende tidspunkt overbevist om hensigtsmæssigheden af at nedsætte et ekspertpanel om sagen […]." (læs hele svaret på spm. 467)

og

"Jeg ser et stort behov for, at vi kommer videre med den diskussion om de statsanerkendte museers tilskud, der har kørt i en årrække […]  Men jeg er enig i, at vi fra politisk hold må beslutte, om vi vil gennemføre en reform, eller vi vil lukke diskussionen, så museerne kan få arbejdsro. Jeg tror også, at der er andre spørgsmål om museernes opgaver mv., som vil være nødvendige at drøfte i ordførerkredsen i relation til en evt. tilskudsreform". (læs hele svaret på spm. 468)

I den nu årelange diskussion om en eventuel museumsreform har ODM fastholdt, at det ikke giver mening at se på fordelingen af de statsanerkendte museers statsstøtte uden at have en analyse af museernes samlede opgavevaretagelse som udgangspunkt. En løsrevet diskussion om procentsatser er ikke vejen frem, hvilket tidligere Kulturminister Mette Bocks to skibbrudne rapporter fra 2018 viste med al tydelighed: De blev ikke anvendt, og der blev ikke truffet nogen konklusioner.

Kvantitet kan og må ikke være eneste målestok

Det er derfor skuffende, at ministeren, trods det at hun anerkender behovet for at drøfte museernes opgaver, hvis strukturen skal ændres, afviser forslaget om at nedsætte et ekspertpanel. Samtidig er signalerne uklare. Ministeren tror, det er nødvendigt at "drøfte museernes opgaver mv." i ordførerkredsen i relation til en evt. tilskudsreform, men åbner samtidig op for, at diskussionen om en reform måske bliver lukket helt ned – trods tidligere udmeldinger om det modsatte.

Den årelange, uafklarede diskussion efterlader museerne i et uholdbart vakuum, og ministeren bør snarest melde klart ud, om hun har tænkt sig at lukke diskussionen, eller om hun fortsat ser behov for en reform. Den nuværende krise har tydeliggjort, at museerne ikke alene er økonomi og besøgstal, men også er vigtige velfærdsinstitutioner og samfundsaktører, som har betydning som samarbejdspartnere på det sociale område, som lokale åndehuller, som forvaltere, fortolkere og formidlere af vores kulturarv og dens betydning for vores nutid.

Målet må være et levende, bæredygtigt og mangfoldigt museumslandskab, som på bedst mulig vis tager vare på kulturarven, aktualiserer viden til gavn for samfund og borgere og samtidig løser opgaven med at formidle levende og engagerende for alle grupper af befolkningen. At lave en reform udelukkende baseret på kvantitet, såsom besøgstal og omsætning, vil være en markant underkendelse af museernes samlede værdi og opgavevaretagelse.

Af Flemming Just, Formand ODM

 

Publiceret:
27/10/2020