Museumsreform? Fremtidssikring af museer kræver grundig analyse

I en længere årrække har skiftende kulturministre forsøgt at sætte gang i en reform af den måde, tilskuddet til de statslige- og statsanerkendte museer fordeles på. Uden held. Det skal formentlig hverken tilskrives inkompetence, dovenskab eller manglende vilje, men derimod at området er yderst komplekst. Derfor mener ODM, at den eneste vej frem er en analyse af museernes samlede opgavevaretagelse og en prioritering af midlerne herefter.

Ved sin tiltrædelse som kulturminister skød Joy Mogensen den langvarige diskussion om en ændring af museernes statslige tilskud til hjørne – den skulle dog genoptages i foråret 2020. I marts 2020 skrev hun i en mail til Magisterbladet, at “det er for tidligt at sige noget om, hvornår og om vi får nye forhandlinger om en museumsreform”. Coronakrisen har forståeligt nok – og ganske påkrævet – fortrængt debatten, men samtidig har krisen understreget, at behovet for en egentlig reform er større end nogensinde.

Eksempelvis er det blevet tydeligt, at ellers succesfulde museer som modtagere af offentlige tilskud ikke kan opbygge egenkapital. Eller sagt på en anden måde: Statsligt støttede museer med store indtægter fra entré, café, butik mv. kan ikke i gode tider lægge penge til side til dårlige tider. Og netop de museer, som er afhængige af indtægter fra mange gæster – ikke mindst udenlandske turister – har i høj grad mærket konsekvenserne af forårets nedlukning og den senere genåbning med restriktioner.

I en kronik i Berlingske Tidende fredag den 18. september slår fire museumsdirektører fra store, gæsterige museer til lyd for, at der er brug for at gentænke den måde, de offentlige tilskud fordeles på: ”Der er behov for at diskutere, hvordan vi sikrer, at Danmark også om 10, 20 og 30 år har attraktive, fagligt stærke og økonomisk bæredygtige museer med høj international profil”. Det er vi i ODM ganske enige i. De fire direktører præsenterer også i kronikken en række anbefalinger til, hvad der skal til for at konsolidere museumslandskabet.

Gennemsigtighed i et komplekst felt
Forslagene kan ODM dog ikke tage konkret stilling til. Det skyldes ikke manglende vilje, men det er vores holdning, at konkrete forslag til ændringer bør bero på en egentlig analyse af statstilskuddenes fordeling på landsplan, herunder ikke mindst en analyse af museernes samlede opgavevaretagelse. Hvilke opgaver skal museerne løse for statens penge? Og hvilke indikatorer – ikke alene besøgstal – kan med fordel ligge til grund for fordelingen? Sådanne spørgsmål skal efter ODM’s mening besvares, før det giver mening at spille ud med konkrete løsningsforslag – alt andet ville være at kortslutte processen i et mangfoldigt museumslandskab.

Museerne i Danmark varetager nemlig en lang række opgaver, også en række mere usynlige opgaver som bl.a. handler om bevaring af vores kulturarv og forskning i kunst- natur- og kulturhistorien. Samtidig løfter museerne opgaver over for særlige målgrupper, herunder børn, sårbare borgere og udsatte unge, og har både lærings-, dannelses- og underholdningsperspektiver på deres formidlingsopgaver. Museerne og deres gæster – og dermed deres opgaver – er på alle måder en kompleks størrelse.

Ja til reform – nej til hurtige løsninger
ODM repræsenterer alle typer museer, varierende i størrelse, tilskudsgrad, ejerforhold, offentligt ophæng og grad af kommerciel vægt, og vi har set, at coronakrisen har haft vidt forskellige konsekvenser for de forskellige typer museer. Men netop pga. kompleksiteten er det vores klare holdning – hvilket vi også har meddelt ministeren – at der forud for en omfordeling af statslige midler bør laves en grundig analyse af struktur, opgaver og støtte i sektoren. Det mener vi så til gengæld også er påkrævet. Det nuværende støttesystem er baseret på en fordelingsnøgle, som baserer sig på tradition mere end på gennemsigtige og tidssvarende kriterier.

Herfra skal derfor lyde en opfordring til Kulturministeriet: Nedsæt et ekspertpanel og få lavet den analyse af museernes opgaver, som alt for længe har været presserende. Først herefter kan der laves en rimelig, gennemsigtig og fremtidssikret reform af museernes statslige tilskud, som kan understøtte en rig kulturarv og et mangfoldigt museumslandskab med bred folkelig opbakning.

Teksten er en let revideret form af et debatindlæg fra ODM's formand, Flemming Just, i Kulturmonitor den 23. september 2020

Publiceret:
23/09/2020