Så landede museumsreformen!

I dag har kulturministeren fremlagt den længe ventede aftale om en reform af museumsstøtten. Det er på store stræk en god aftale, baseret på et bredt forlig, som løfter museumsbranchen over en bred kam, og som rent økonomisk giver flere vindere end tabere.

Det er glædeligt, at der permanent tilføres flere midler til museumsområdet. Museerne er en vigtig del af det danske samfund, og det anerkendes politisk. De statsanerkendte museer løftes med 75 mio. kr. årligt, og den samlede ramme lander på 565 mio. kr. fremover. ODM har konsekvent plæderet for vigtigheden af at undgå et nulsumsspil i reformprocessen, og et permanent løft af denne størrelsesorden er til at mærke – og giver mulighed for, at hovedparten af museerne bevarer deres aktuelle økonomiske muligheder for at skabe kulturtilbud eller får tilført midler med reformen og dermed kan løfte deres opgaver endnu bedre.

Det er positivt, at to tredjedele af midlerne skal fordeles på faste tilskud, ikke mindst for at sikre museernes budgetsikkerhed. Mindstetilskuddet løftes fra 1 til 1,5 mio. kr. årligt, hvilket er vigtigt ud fra en betragtning om, at alle statsanerkendte museer, store som små, skal kunne drives kvalificeret og med en bæredygtig økonomi.

Den incitamentsbaserede del af tilskuddet er landet på et fornuftigt leje, hvor ca. 24 % af midlerne fordeles ud fra antal gæster, antal børn og unge, forskningsaktivitet og indtægter. Det byder ODM velkommen – det sikrer en vis dynamik i systemet, hvor museerne har mulighed for at påvirke deres tilskudsniveau, og hvor der i øvrigt også åbnes for nye statsanerkendelser, vurderet af et uvildigt fagligt organ. Prioritetstilskuddet, som udgør ca. 12 %, er politisk bestemt og bruges i det fremlagte til at begrænse tabet for de museer, der med den nye fordeling rammes økonomisk.

Claus K. Jensen, forperson for Organisationen Danske Museer, siger om reformen generelt:

”Tillykke til kulturministeren med lande et forlig om reform af museumsstøtten. Stor tak til forligskredsen og kulturministeren for at sikre ekstra 75 mio. kr. til et tiltrængt økonomisk løft af branchen. Reformen har været ventet længe, og ser ud til at tilføje området en vis dynamik. Det ser ud til, at de fleste museer står til at vinde økonomisk, og lige så vigtigt, at tæppet ikke trækkes helt væk under dem, der desværre helt uforvarende står til at tabe.”

Skøn frem for transparens

I regeringsgrundlaget ønskede man med reformen at skabe en ”mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne”. Her er man dog endt med at basere fordelingen af museer i fem grundtilskudskategorier ud fra en ”faglig, skønsmæssig vurdering af betydningen af museernes samlinger”, og det forpligter. ODM har appelleret til at sikre en større sammenhæng mellem de opgaver, museerne løser for staten, og det tilskud, der gives fra staten til disse opgaver. Også flere politikere har talt om museernes opgaveløsning som afgørende – her er man dog ikke kommet i mål, men har valgt skøn som afgørende princip. Vi ser frem til at kende mere til de parametre, som disse skøn er lavet ud fra.

Claus K. Jensen, forperson for Organisationen Danske Museer, siger om de differentierede grundtilskud:

”Vi har i ODM appelleret til at skabe transparens i systemet og sammenhæng mellem opgaver og tilskud, og der er man desværre ikke kommet i mål. Den fremlagte model, hvor grundtilskuddene fordeles ud fra et skøn over ”museernes samlinger”, giver formodentlig anledning til en del spørgsmål blandt mange museer. Museernes samlinger er vigtige, men museernes betydning er langt mere end deres samlinger.”

ODM vil arbejde for at klargøre og nærmere få beskrevet de specifikke krav og kriterier, som fremover skal gælde i forhold til statens engagement i landets museer. Vi har fokus på de museer, der står til at miste midler – og så er der aftalen en lang række forhold, der stadig er uafklarede: bl.a. hvordan kommunernes engagement i museumsdrift i hele landet bliver adresseret. ODM vil arbejde for at sikre, at lovgrundlaget i den sidste ende, ud fra den indgåede aftale, bliver så klart og entydigt som muligt, med de rammer der nu er skabt.    

Hovedpunkter i reformteksten:

  • De statslige midler til statsanerkendte museer øges permanent med 75 mio. kr. årligt, så rammen fremover er 563/560 mio. kr.
  • Hovedparten af midlerne (ca. 65 %) fordeles som et differentieret grundtilskud i fem kategorier
  • Museerne er inddelt i de 5 kategorier baseret på en vurdering af betydningen af museets samling
  • Grundtilskud i hver kategori: 1: 1,5 mio., 2: 2,5 mio., 3: 3,5 mio., 4: 10,5 mio. og 5: 23 mio.
  • Ca. 24 % bruges på incitamentsbaserede tilskud – afhængig af museernes præstation ift. besøgstal, børn og unge, forskning og indtægter
  • Ca. 12 % går til et særligt prioriteringstilskud, som fordeles politisk.
  • Minimumskravene til statsanerkendelse fastsættes til 10.000 besøgende, 1 forskningsartikel pr. 3. år samt krav til indtjening på 4 mio. ud over det statslige tilskud (kommunalt tilskud, fondsmidler mv.)

Kontakt

Nærmere information ved henvendelse til ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen, 29386664 – eller til ODM’s direktør Nils M. Jensen, 25489328

Læs hele aftalen her

Publiceret:
16/05/2024