Spørgsmål til kulturministeren efter Rigsrevisionens kritik af praksis ved arkæologiske udgravninger

Til (endnu et) samråd i Kulturudvalget d. 16. maj havde udvalget, på vegne af Mogens Jensen (S), bedt ministeren om at redegøre for opfølgning på Statsrevisorernes beretning om arkæologiske undersøgelser – og forholde sig til, hvordan ministeren vil sikre, at bygherrerne ikke betaler for meget for de arkæologiske undersøgelser m.m.

I samrådet betonedes indledningsvis arkæologiens vigtige rolle i at udforske og fortælle om Danmarks tidligste historie, men også at det er en skarp kritik Rigsrevisionen giver til den administration, som Slots- og Kulturstyrelsen udøver i forbindelse med håndhævelsen af museumslovens kapitel 8. Samrådet var således ikke en kritik af den nuværende museumslovs overordnede principper eller af arkæologi som fag og vigtig kilde til historien, men mere en debat om retssikkerheden på området, hvor det kan se ud som om, udtrykt mest tydeligt af Venstres Preben Bang Henriksen, at prisen for arkæologiske udgravninger er et økonomisk ”tag selv-bord” for arkæologerne, i deres iver efter at udforske fortiden – og uden hensyntagen til de herved ramte igangsættere af bygge- og jordarbejder. En problemstilling, der med jævne mellemrum dukker op på den politiske dagsorden.  

Kulturministeren nævnte i sit svar en lang række konkrete forhold, som administrativt vil blive igangsat for ikke mindst at sikre ensartethed og gennemskuelighed, herunder at der nu arbejdes for at færdiggøre de af museerne længe ønskede faglige nationale strategier. Mogens Jensen sluttede samrådet med at konkludere, at hans vurdering var, at initiativerne – de skærpede administrative procedurer og opdateringen af de nationale strategier – var dækkende for at sikre, at Rigsrevisionens kritik blev imødekommet. 

Se samrådet her

Publiceret:
30/05/2018