Visionsgrupper om fremtidens opgavefordeling og tilskudssystem

Kulturministeren har meddelt, at der i forbindelse med ønsket om at se på de statsanerkendte og statslige museers fremtidige opgavefordeling og tilskudsstruktur nedsættes to visionsgrupper, hver på to personer, der uafhængigt af hinanden skal komme med forslag til begrundede og realiserbare bud på nye modeller for opgavefordeling, samspil mellem stat og kommuner og i lyset heraf et statsligt system for driftstilskud til statsanerkendte museer. Visionsgruppernes forslag til tilskudsmodeller skal operere inden for den eksisterende samlede ramme for det statslige tilskud til statsanerkendte museer og kan indebære forslag til ændring af museumsloven. Visionsgrupperne skal aflevere deres forslag til kulturministeren d. 1. december 2017. Se pressemeddelelsen

Nedsættelsen at de to visionsgrupper giver anledning til følgende kommentar fra Organisationen Danske Museer (ODM):

  • Vi hilser generelt analysen velkommen. Det nuværende system er et kludetæppe. ODM har selv haft et ønske om at der skabes klarhed.
  • Vi konstaterer, som ovenfor beskrevet, at der skal afprøves en ny analysemodel, med to uafhængige små visionsgrupper. Man spørger ikke museumsmiljøet direkte – hvorfor? Hvad mener den brede museumsforligskreds i Folketinget, der fra de to grupper får en række antageligt meget forskellige og svært sammenlignelige ideer til fremtidens danske museumsverden. Hvordan vil visionerne siden blive samlet op?
  • Det er trist at visionsgruppernes bundne opgave er forbundet med et ”nulsums-spil”, der alene skal operere indenfor den allerede eksisterende og gennem flere år udhulede statslige økonomiske ramme. Hvor er statens ambitioner for branchen? Det må endnu engang betones, at museer ikke er støtte, men en investering, ikke alene i samfundets generelle sammenhængskraft, men også i forhold til økonomisk omsætning, jobskabelse, turisme, m.m.
  • Museernes økonomiske grundlag varetages i dag i høj grad af kommunerne. Det er derfor glædeligt, at kommunernes væsentlige rolle nu for første gang skal inddrages. Kommunernes Landsforenings generelle fravær i musernes udvikling virker derfor endnu mere slående.

Nærmere oplysninger om ODM’s holdning til den igangsatte analyse ved formand, museumsdirektør Flemming Just, 2935 8512, eller ODM’s direktør Nils M. Jensen 2548 9328.

 

 

Publiceret:
19/07/2017