Netværk for LGBTQ+-perspektiver på de kulturhistoriske museer

Netværkets formål

LGBTQ+-historie eller queerhistorie er et i dansk kontekst relativt nyt forskningsfelt, som indtil videre primært er blevet udviklet på universiteterne. Inden for museumsverdenen er feltet endnu nyt og begrænser sig til enkeltstående projekter.

Historisk set har LGBTQ+-personer og deres livserfaringer været marginaliseret og overset både inden for den klassiske historieskrivning og i museernes indsamlings- og forskningspraksisser. Danmark har intet museum med nationalt ansvar for LGBTQ+-historie, og de hidtidige samlings- og forskningstiltag bærer præg af at være kortlivede, projektbaserede og af niche-karakter. Herudover er kildematerialet til LGBTQ+-historien som oftest spredt og vanskeligt tilgængeligt, og de færreste museer råder over samlinger, der rummer tydelige og erkendte LGBTQ+-historier.

Endelig rummer LGBTQ+-historie stærkt politiserede emner, som, på lige fod med andre tilsvarende emner, fordrer grundige etiske og kommunikationsmæssige overvejelser for de museer, som ønsker at beskæftige sig med det.

Netværk for LGBTQ+-perspektiver på de kulturhistoriske museer ønsker at skabe et afsæt for etableringen af LGBTQ+-historie som et aktivt felt på de danske kulturhistoriske museer. Netværket samler museer, arkiver, forskere og andre interessenter med faglig interesse i kulturhistorisk forskning, formidling, indsamling og dokumentation i LGBTQ+-historie og hvordan LGBTQ+-perspektiver kan indtænkes i museernes organisation, outreach og kommunikation.

Netværket skal fungere som et forum for videndeling, sparring og diskussion af de faglige, etiske, kilde- og samlingsmæssige problemstillinger, som er indlejret i LGBTQ+-historien, såvel som feltets muligheder.

Netværkets aktiviteter

Netværket afholder et årligt netværksmøde med en række oplæg, som perspektiverer, diskuterer og eksemplificerer netværkets overordnede tema. Mødet arrangeres af styregruppen. Oplæg kan komme fra netværkets egne medlemmer eller fra inviterede oplægsholdere udefra.

Desuden kan styregruppen arrangere besøg i udstillinger, seminarer eller andre relevante aktiviteter.

Læs netværkets kommissorium her