Museer og verdensmål

Social og økonomisk bæredygtighed er temaer, museerne som væsentlige og populære samfundsinstitutioner skal kunne håndtere. Men nogen nem opgave er det ikke. Her finder du en oversigt, der kan give inspiration til arbejdet.

Udvalgte delmål – det kan museerne gøre
ODM sætter sig i 2020 i spidsen for en proces, Museum 2030, som skal bringe os nærmere en fælles vision for fremtidens bæredygtige museer, der bl.a. skal hvile på principperne i FN’s verdensmål.

FN’s 17 verdensmål består af 169 delmål. I ODM har vi som et første skridt udvalgt og bearbejdet 53 af delmålene, som vi tænker, kunne være særligt interessante for museerne.

Det skal ses som et udgangspunkt for debat og diskussion om museernes muligheder, hvilket også var tilfældet på Chefnetværksmødet i januar, hvor de deltagende chefer arbejdede intenst og engageret med de bearbejdede delmål.

Til inspiration finder du nedenfor vores plakat med de bearbejdede, særligt museumsrelevante delmål. Kommentarer, idéer og andet er velkomment! Skriv til: dhr@dkmuseer.dk

(Klik på nedenstående billede for en større version i pdf – du kan også se alle de bearbejdede delmål i listeform under billedet. Du kan også finde plakaten på engelsk her)

1. Afskaf fattigdom

 • Overvej gratis adgang for mindre bemidlede (1.4)
 • Giv ly eller støt mennesker i social og økonomisk nød (1.5)
 • Advoker som kulturel stemme for fattige og ligestilling (1.b)

2. Stop sult

 • Brug museets areal til bæredygtig produktion og salg i café (2.4)
 • Bidrag til at bevare den genetiske diversitet (2.5)

3.  Sundhed og trivsel

 • Sørg for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø (3.x)
 • Vær røgfri og tilbyd ikke-alkoholiske alternativer (3.5)
 • Vær let tilgængelig for gående, cykler og med offentlig transport (3.6)

4.  Kvalitetsuddannelse

 • Tilbyd uddannelse og læring for børn og unge (4.1)
 • Tilbyd formidling til alle uanset køn, uddannelsesniveau, handicap mv. (4.4 + 4.5)
 • Understøt kulturens bidrag til bæredygtig udvikling, frem globalt medborgerskab og anerkend kulturel mangfoldighed (4.7)
 • Tilbyd et trygt, ikke-voldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø (4.a)

5. Ligestilling mellem kønnene

 • Giv lige løn og lige muligheder for alle køn (5.1)
 • Oplys om skadelige (historiske) skikke som børne-, tvangsægteskaber og omskæring (5.3)
 • Tilbyd lige muligheder for kvinder i museumsledelse og -bestyrelse (5.5)

6.  Rent vand og sanitet

 • Tilbyd gratis drikkevand til alle gæster (6.1)
 • Håndter spildevand hensigtsmæssigt (6.3)
 • Reducer vandforbruget (6.4)

7.  Bæredygtig energi

 • Energioptimer bygninger, reducer energiforbrug og anvend vedvarende energikilder (7.2 og 12.c)
 • Styrk forskning i energi- og teknologihistorie (7.a)

8.  Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Forøg økonomisk produktivitet og diversificering ved at stimulere den kreative sektor (8.2)
 • Understøt entreprenørskab og betal rimeligt honorar til kunstnere og freelancere (8.3)
 • Giv lige løn, lige muligheder og gode ansættelsesvilkår (8.5 og 8.6)
 • Understøt bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokal kultur og produkter (8.9 og 12b)

9.  Industri, innovation og infrastruktur

 • Reducer CO2-udledningen (9.4)
 • Styrk forskning i bæredygtig udvikling i samarbejde med fx erhverv og universiteter (9.5)
 • Sørg for gratis wifi og god mobiltelefoni på museet (9.c)

10. Mindre ulighed

 • Inkluder alle uanset race, køn, religion, alder, handicap mv. (10.2)
 • Medvirk til at sikre ordentlig migration og mobilitet (10.7)

11.  Bæredygtige byer og lokalsamfund

 • Medvirk til at sikre passende boliger til svage grupper (11.1)
 • Bidrag til en inkluderende bæredygtig byudvikling, der sikrer bygningskulturen (11.3)
 • Styrk indsatsen for at beskytte og bevare verdens natur- og kulturarv (11.4)
 • Sørg for adgang og tilgængelighed til museets grønne områder (11.7)

12. Ansvarligt forbrug og produktion

 • Udarbejd en CSR-strategi og reducer det materielle fodaftryk (11.2)
 • Reducer madspild (12.3)
 • Reducer produktion af miljøfarligt affald (12.4)
 • Forøg genanvendelse og optimer affaldshåndtering (12.5)
 • Rapporter årligt på CSR-strategiens mål (12.6)
 • Indkøb bæredygtigt (12.7)
 • Fortæl om bæredygtig udvikling og en livsstil i harmoni med naturen (12.8)

13.  Klimaindsats

 • Lav og træn en katastrofe-, risiko- og klimasikringsplan (13.1)
 • Lav forebyggende klimatiltag (13.2)

14.  Livet i havet

 • Overvåg bevaringsforhold på havbunden og marin økologi (14.6)
 • Styrk forskning i fiskeri- og søfartshistorie, marinarkæologi og -økologi (14.a)
 • Fortæl om bæredygtig brug af havet (14.c)

15. Livet på land

 • Overvåg bevaringsforhold af dyre- og plantearter, økosystemer og fortidsminder (15.1)
 • Styrk forskning i arter, økosystemer og forandringer af kulturlandskabet (15.5)
 • Brug citizen science i overvågningen af landskabets natur- og kulturforhold (15.8)
 • Deltag i samfundsdebat, så natur- og kulturlandskabsværdier tilgodeses i den fysiske planlægning (15.9)

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 • Vær en eksemplarisk, ansvarlig og transparent institution (16.6)
 • Anvis hvordan man laver repræsentative, deltagerbaserede beslutningsprocesser (16.7)
 • Sørg for offentlig adgang til information og beskyt fundamentale frihedsrettigheder (16.10)

17.  Partnerskaber for handling

 • Indgå partnerskaber, støt andre og tag aktiv del i den bæredygtige udvikling (17.x)
Publiceret:
14/02/2020