Nødpulje: Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Det kan svært at holde rede i regeringens økonomiske hjælpepakker. Nedenfor finder du ODM’s umiddelbare overblik over den nødpulje til kulturen, som blev vedtaget den 18. april 2020.

Ordningen er vedtaget af regeringen, V, DF, R, SF, E, K, LA, A og De fire grønne løsgængere. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Se ODM's oversigt over de øvrige hjælpepakker af relevans for museerne her

Siden opdateres løbende. Senest opdateret 2. juli 2021.

Bemærk: Ordningerne udfases 30. juni 2021. 

Ordning med flere formål

Nødpuljen er blev 14. maj 2020 udmøntet i bekendtgørelse 623. Gældende bekendtgørelse er BEK 1515

Nødpuljen udmøntes overordnet til fire formål, hvoraf tre skønnes potentielt relevante for museer (formål 1,3 og 4)

 • I: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende institutioner (nødpulje 1)
 • II: Kompensation af produktionsomkostninger (nødpulje 3)
 • III: Kompensation for kommunale institutioner (nødpulje 4)

Nedenfor er gengivet hovedpunkter fra aftaleteksten vedr. disse tre formål.

Generelle betingelser for at komme i betragtning til støtte

Nedenstående punkter gælder alle tre ordninger vedr. nødpuljen: 

 • Nødpuljen kan kun søges af selvejende og kommunale institutioner, der i forvejen modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Puljen kan således kun søges af museer med driftstilskud fra KUM, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond)
 • Ansøger skal forinden have udtømt mulighederne for støtte i de generelle COVID-19 ordninger og dokumentere dette
 • Ansøger skal for kompensationsperioden opgøre omkostninger (revisorpåtegnet) og forventet indtægtstab (på baggrund af tal fra senest afsluttede regnskabsår)

Bemærk: Støtte fra nødpuljen kan maksimalt udgøre 80 % af indtægtstabet for kompensationsperioden.

I: Kompensation af udgifter til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Skal sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.

 • Kompensationsperioder: 9. marts 2020 – 31. december 2020, 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021, 1. januar 2021 – 30. juni 2021
 • Ansøger skal påvise, at a) alle nødvendige værktøjer forinden er taget i brug for at reducere omkostninger, og b) i videst muligt omfang at have anvendt den del af ansøgers disponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre fortsat drift
 • Ansøger skal dokumentere, at ekstraordinært tilskud fra nødpuljen er afgørende for den videre drift
 • Bemærk, at i opgørelse af likviditet og formue, skal ikke medregnes bundne midler, dvs. midler som er bundet i fast ejendom eller bundet eksempelvis i en fondsbevilling 

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er lukket. 

Læs mere

II: Kompensation for produktionsomkostninger, fx til udstillinger

Omfatter produktionsomkostninger til publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres.

 • Der kan ydes kompensation til produktionsomkostninger i seks forskellige kompensationsperioder i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2021.
 • Ordningen omfatter tabte produktionsomkostninger til aflyste eller udskudte udstillinger og andre publikumsrettede aktiviteter, hvor omkostningerne ikke kan genaktiveres, dog maksimalt 80 % af udgifterne.
 • Kravet om, at museet skal have søgt de øvrige covid-19-hjælpepakker, før denne pakke kan søges, bortfalder (jf. udmelding fra kulturministeriet 27. april 2021)

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ordningen er lukket.

III: Kompensation til kommunale institutioner

Omfatter kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder statsanerkendte kommunale museer.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Kompensation for driftsudgifter – ordningen er lukket. 

 • Læs mere for perioden 9. december – 28. februar 2021
 • Læs mere for perioden 1. marts – 30. juni 2021

Lønkompensation:

 • Ordningen er lukket

 

Publiceret:
20/04/2020