ODM’s generalforsamling 2022

ODM’s generalforsamling 2022

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer,

Torsdag den 21. april 2022 kl. 11.00 i Vartov, Farvergade 27H, 1463 København K.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages på mail: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud på ODM’s hjemmeside her.

Program

ODM’s generalforsamling starter kl. 11.00 til kl. ca. 15.00 i Vartov, og kl. ca. 12.30 er er ODM vært ved en let frokost (12.30-13.15).

Vi har inviteret Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen til et indlæg efter GF, men afventer svar. Desuden vil der efter GF blive informeret om det reformarbejde af ODM’s mission, vision – og vedtægter, der er blevet igangsat primo 2022.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 24. marts 2022 på mail: nmj@dkmuseer.dk.

Dagsorden

1. Velkomst v/formand Flemming Just.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2021.
5. Aflæggelse af regnskab for 2021.
6. Orientering om budget for 2022.
7. Fastsættelse af kontingent for 2022.
8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
9. Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg.
10. Valg af suppleanter – tre suppleanter er på valg.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.

Af hensyn til det praktiske arrangement er der via dette link tilmelding til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Nils M. Jensen

Dato:

21. apr. 2022
11:00 - 15:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K

Tilmeldingsfrist:

31/03/2022

Priser:

Gratis for ODM’s medlemmer.