Workshop: Hvordan kan museerne bruge data til at styrke social bæredygtighed? (København)

Workshop: Hvordan kan museerne bruge data til at styrke social bæredygtighed? (København)

Social bæredygtighed er et vidtfavnende begreb, som bl.a. dækker over områder som inklusion, fællesskab, socialt ansvar og mangfoldighed. For museerne handler den sociale bæredygtighed i særlig grad om at tiltrække nye og underrepræsenterede brugergrupper samt om at sikre en større mangfoldighed blandt museernes brugere. Det kan f.eks. være på forhold som køn, alder, uddannelse, beskæftigelse samt sociale-, kulturelle- og religiøse tilhørsforhold.

Museerne i Danmark har igennem en betydelig udviklingsindsats formået at tiltrække flere gæster særligt i de seneste år, og sektoren oplever for tiden rekordhøje besøgstal. Men på trods heraf er der fortsat mange borgere, der ikke bruger museerne eller finder dem relevante.

Hvordan kan museerne anvende data fra Den nationale brugerundersøgelse og bruge den strategisk og praktisk i arbejdet med at styrke deres sociale bæredygtighed? Og hvilke undersøgelser og indsigter er der behov for i fremtiden? Det er hovedtemaerne for denne workshop, hvor alle statslige- og statsanerkendte museer inviteres til at diskutere og udveksle erfaringer om den nationale brugerundersøgelse og museernes arbejde med brugerdata i lyset af social bæredygtighed.

Temaer

Workshoppen skal belyse det praktiske og strategiske arbejde med Den nationale brugerundersøgelse og brugerdata med afsæt i følgende spørgsmål:

 • Hvad indebærer social bæredygtighed i en museumskontekst?
 • Hvordan anvender museerne Den nationale brugerundersøgelse i arbejdet med at øge social bæredygtighed?
 • Hvilke barrierer er der i arbejdet med data fra Den nationale brugerundersøgelse?
 • Hvordan kan brugerundersøgelser nu og i fremtiden udgøre et redskab til at styrke det fælles arbejde med museernes aktualitet og relevans for flere borgere? Hvilke undersøgelser og indsigter mangler der?
 • Hvordan kan arbejdet med data fremadrettet forankres i museumsorganisationen og udgøre en integreret del af museets strategi og praksis?

Formål og udbytte

Workshoppen er et forum, hvor deltagerne deler erfaringer med hinanden og reflekterer over egen praksis i fællesskab. Formålet med workshoppen er:

 • At give inspiration og nye indsigter om Den nationale brugerundersøgelse og brugerdata – både praktisk og i relation til det strategiske arbejde med social bæredygtighed.
 • At have et fælles refleksionsrum med museumskolleger om nuværende og fremtidige anvendelsesmuligheder og formater for nationale brugerundersøgelser og andre undersøgelser

Arbejdsform og forberedelse

Workshoppen er lagt an på høj grad af deltageraktivitet og forløber i en vekselvirkning mellem korte oplæg, øvelser og diskussioner både i grupper og i plenum.

Forud for workshoppen bedes hvert museums deltagere reflektere over følgende spørgsmål:

 • Hvordan arbejder museet med Den nationale brugerundersøgelse – og med data generelt?
 • Hvordan arbejder museet med social bæredygtighed?
 • Hvad er museets udfordringer med at bruge Den nationale brugerundersøgelse?
 • Hvilke ønsker har museet til brugerundersøgelser og undersøgelser generelt i fremtiden?

Tid og sted

Den 7. november kl. 09.30-17.00 på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Den 21. november kl. 09.30-17.00 på SMK i København.

Målgruppe

Workshoppen er kun statslige- og statsanerkendte museer, der hver kan deltage med en leder og en medarbejder med relevant ansvarsområde.

Underviser/facilitator

Søren Moesgaard Bjørnsen er analyseansvarlig på Nationalmuseet og sidder i Slots- og Kulturstyrelsens udvalg for data og analyse, der er en del af den rådgivende struktur på museumsområdet.

Baggrund

Workshoppen er udviklet i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Organisationen Danske Museer for at styrke de statslige- og statsanerkendte museers brug af data fra Den nationale brugerundersøgelse.

Praktisk

Workshoppen afholdes to gange i hhv. København og Aarhus. Ankomst og morgenmad er kl. 9.30, og der serveres frokost midt på dagen.

Det er kun muligt at deltage, hvis du er ansat ved et statsligt- eller et statsanerkendt museum. Deltagelse er gratis, ved udeblivelse betales et gebyr på 300 kr.

Fra hvert museum kan deltage en leder og en medarbejder.

Dato:

21. nov. 2023
09:30 - 17:00

Sted:

Statens Museum for Kunst, København

Flyer:

Program

Målgruppe:

Ledere og medarbejdere fra et statsligt- eller statsanerkendt museum med ansvar for museets arbejde med Den nationale brugerundersøgelse.

Underviser:

Søren Moesgaard Bjørnsen

Tilmeldingsfrist:

28/10/2023

Priser:

Det er kun muligt at deltage, hvis du er ansat ved et statsligt- eller et statsanerkendt museum. Deltagelse er gratis.