Strategisk Forum, arkæologi

Den 3. november 2022 afholdtes det stiftende møde i Strategisk Forum. Strategisk Forum er tænkt som et permanent mødeforum, hvor perspektiver og tanker for det faglige arkæologiske arbejde kan udvikles på tværs af hele landet og med repræsentanter fra alle de udgravende museer. Det er intentionen med dette tiltag at styrke brugen og afkastet af såvel de nationale som de lokale arkæologiske strategier, der bl.a. knytter sig til den bygherrefinansierede arkæologi i Danmark.

Som udgangspunkt vil strategiske indsatser i forhold til undersøgelsesaktiviteten være i fokus, men det vil naturligt også kunne drøftes at bringe sager/synspunkter videre til fx ODMs Arkæologiske Gruppe eller til Det Arkæologiske Udvalg nedsat af SLKS. Strategisk Forum er altså tænkt som et bredt forankret supplement til disse fora, med et målrettet fagstrategisk fokus, der især ser på muligheder ved tværgående indsatser for prøvetagning osv. der gennembryder de uhensigtsmæssige begrænsninger, som de fysiske ansvarsområde-grænser utilsigtet kan medføre.

Indhold

Møder tager altid afsæt i en åben dagsorden, og møder består ideelt set af såvel oplæg som drøftelse – meget gerne i sammenhæng. Temaer kunne rette sig mod at udpege strategiske sigtepunkter, som vi hver især søger at implementere i vores hverdag på museerne, for derved at styrke og booste konkrete analyse og indsamlingstiltag i henhold til at understøtte afgrænsede områder og særligt perspektivrige vidensområder. Der er ikke tale om enkeltstående projekter forankret på enkeltmuseer, men derimod om strategiske perspektiver på tværs af den arkæologiske verden.

Deltagende institutioner og deres repræsentanter

Udgravende museumsinstitutioner opfordres til ved Strategisk årsmøde at lade sig repræsentere ved én og maks. to personer. Det er afgørende for mødeformatets virke, at de deltagende er beslutningsdygtige på vegne af deres institutioner inden for de fagtemaer, der præsenteres og drøftes.

Mødefrekvens og form

Vi mødes fysisk én gang om året – mere hvis konkrete indsatser kræver det. Møder er med dagsorden og der føres referat, som lægges på ODMs hjemmeside efter berigtigelse i deltagerkredsen. Møder vil stedvis koordineres sammen med møder i ODMs Arkæologiske Udvalg.

Arbejdsgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. sørger for planlægning af kommende møder og for kommunikation der underbygger fremdrift i de fælles beslutninger.