En god museumsreform kræver både politisk mod og tålmod

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har sat en ambitiøs målsætning: at revidere museumsloven. Og der er rigeligt at tage fat på i lyset af museernes situation anno 2023, hvor der blandt andet bør kigges på, om tilskuddene i tilstrækkelig grad matcher museernes opgaver, og hvordan vi kan sikre et museumstilbud af høj kvalitet i hele landet – uden samtidig at nære en ufrugtbar og unødvendig kamp om midler museerne imellem.

Der er brug for en samlet reform, som tager branchens udfordringer alvorligt, giver den nødvendige tid til forarbejdet og sætter et højt ambitionsniveau for museernes fremtid.

For de museer, som modtager tilskud fra staten, vil museumsreformen lægge sporene for arbejdet de næste mange år. Den er afgørende, nødvendig – og kompleks.

Både Mette Bock (LA), Joy Mogensen (S) og Ane Halsboe-Jørgensen (S) prøvede som kulturministre uden held at gennemføre en museumsreform. Det er derfor glædeligt, at Jakob Engel-Schmidt, trods sine forgængeres forgæves forsøg, har indledt arbejdet hen mod en ambitiøs reform. Det er en oplagt anledning til at lave et grundigt analysearbejde og at gentænke strukturen i museumslandskabet som grundlag for at kunne tage hul på arbejdet med en ny tilskudsmodel.

Muligheden er derfor at skabe positive forandringer for hele sektoren, og dét vil Organisationen Danske Museer (ODM) gerne bidrage konstruktivt til. Vi bifalder derfor, at kulturministeren allerede fra starten har inddraget både museerne og os i processen.

Vælger man at nedsætte en arbejdsgruppe til at kvalificere det komplekse arbejde, vil der således være fuld opbakning fra ODM – det har vi selv talt for længe – og vi mener, at en sådan gruppe, med de rette kompetencer om bord, er den bedste start på processen. Det er dog vigtigt, at gruppen får rimelige arbejdsbetingelser, herunder tid til at få tilvejebragt og få analyseret de nødvendige data.

Danske museer er både særdeles populære og økonomisk pressede

Bagtæppet for museumsreformen er, at vi i Danmark har et meget stærkt museumslandskab.

Museerne er en kæmpe succes, der hvert år besøges af op mod 16 millioner mennesker. Museerne er således en af de allervigtigste kilder til befolkningens møde med kunst, kultur- og naturarv. Museer giver sammenhæng og inspiration, er kilder til forundring, nye perspektiver og troværdig viden. Museerne løfter altså deres samfundsansvar, samtidig med at man passer på den natur- og kulturarv, som loven også er sat i verden for at sikre.

Danske museer står dog, trods særdeles høje årlige besøgstal, over for store udfordringer, som truer branchens potentiale og mulighed for at bidrage yderligere til samfundet – og som derfor bør adresseres i en reform af museerne.

Danske museer var i en årrække ramt af årlige rammenedskæringer på to procent, hvilket selvsagt pressede økonomien. De årlige to procent-besparelser blev ganske vist stoppet med Finansloven 2020 – til gengæld ventede så tre år med stor økonomisk usikkerhed og pres som følge af først coronakrisen og nu den aktuelle voldsomme inflation, der giver prisstigninger på energi, arbejdskraft med mere.

Hertil kommer, at mange danske museer er pressede, fordi allokeringen af midler med den nuværende lovgivning ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset museernes forskellige opgaver anno 2023, og fordi nogle museer kan have svært ved at løfte de lovbundne opgaver.

En moderne reform, der løfter museerne

En kommende museumsreform skal sikre, at vi får udnyttet potentialet i museer i hele landet. Museer, som løfter en essentiel opgave i forhold til både at forske og formidle Danmarks kulturarv. Det kræver, at processen inkluderer alle museer under museumsloven. Herunder de museer, som staten selv ejer. I praksis er opgaveløsningen mellem de statsejede museer og de statsanerkendte museer flettet så meget ind i hinanden, at kun en samlet analyse af feltet giver mening som grundlag for en reform.

Det er derfor vigtigt at få udredt, hvilke opgaver museerne som samlet sektor skal løse – og hvilke museer der skal løse hvilke opgaver, og hvad det vil kræve af midler. Vi skal kort sagt sikre, at museerne – ud fra det enkelte museums opgaver og forpligtelser – får de midler, der er forudsætningen for deres bidrag til kulturen, økonomien, danskernes livskvalitet og trivsel, turismen med videre.

Der er kort sagt meget at tage fat på i arbejdet mod en ny museumsreform. Nu er processen i gang, og kulturministeren har valgt at sigte højt og går, som vi hører det, efter at få en reform i hus i indeværende år. ODM bidrager gerne konstruktivt til en ambitiøs proces.

Nu ser vi frem til at høre nyt om processen – og håber på, at der bliver afsat den nødvendige tid til at lave det gode og grundige arbejde, der skal til.

Af forperson Claus K. Jensen og næstforperson Søren Bak-Jensen. Indlægget er bragt i Kulturmonitor som kommentar den 17. april 2023.

Tidligere nyheder om samme emne:

Publiceret:
18/04/2023